Elker

Portalis

Portalis is het onderwijsonderdeel van Elker. We bieden (voortgezet) speciaal onderwijs voor kinderen met een cluster 4 indicatie. In Groningen is onze 'open' VSO te vinden voor jongeren die op andere scholen niet op de juiste plek zijn.
We verzorgen ook het onderwijs voor jongeren die verblijven in JeugdzorgPlus van Elker. Jongeren verbonden aan Jeugdhulp Friesland krijgen onderwijs van Portalis in Kortehemmen en we hebben een rol in de schakelvoorziening (primair)SO in Bedum. 

Voor alle leerlingen van Portalis geldt dat ze een vanuit een complexe ondersteuningsvraag in ons onderwijs worden geplaatst. Om onze leerlingen goed te kunnen ondersteunen, geven wij ons onderwijs op een dusdanige wijze vorm dat deze past bij de setting waarin de locaties zich bevinden en bij de ondersteuningsvraag van de leerling en zijn of haar omgeving.

Positive Behavior Support (PBS)

Portalis werkt vanuit de grondhouding Positive Behavior Support (PBS). PBS is gericht op het creëren van een veilig en positief pedagogisch- en schoolklimaat. Deze grondhouding resulteert in een stimulerende leeromgeving waarbinnen probleemgedrag, waar mogelijk, wordt voorkomen/verminderd en waar elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

Ambitie

Portalis heeft de ambitie dat het volgen van onderwijs een aantoonbare bijdrage levert aan de groei in de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Om dit waar te kunnen maken wordt er ingezet op twee gebieden:

  • De implementatie van een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • De implementatie van een methode onafhankelijk instrument waarmee de ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied van individuele leerlingen in beeld gebracht kan worden. Er is hierbij gekozen voor de SAQI.

De nieuw in te voeren methode wordt opgenomen in het lesprogramma van alle klassen binnen de locaties van Portalis. Waar nodig worden onze docenten getraind en geschoold in het adequaat toepassen van de methode. Vooraf aan de invoering van de SAQI wordt, aan de hand van een school brede normering, bepaald welke groei leerlingen op de verschillende deelgebieden van sociaal-emotionele ontwikkeling tijdens hun periode bij Portalis minimaal door zouden moeten maken. De opbrengsten de SAQI worden zowel op individueel-, klassen- en op locatieniveau geëvalueerd in de Commissie voor de Begeleiding (CvB). De opbrengst daarvan wordt jaarlijks ingebracht in de Portalis brede evaluatie van de CvB. Hiermee worden de opbrengsten en de evaluatie daarvan onderdeel van de Plan-Do-Check-Act cyclus van Portalis die conform de jaar planning wordt uitgevoerd.

Voor het volgen van de vorderingen van onze leerlingen implementeren wij momenteel een nieuw leerlingvolgsysteem: EA-Match. EA-Match is een integratief leerlingvolgsysteem waarbinnen ruimte is voor: het leerproces, het stageproces, de uitstroom en nazorg, de zorgmodule, het Ontwikkelingsperspectiefplan, de aanwezigheid en het verzuim van alle leerlingen.

Ons bestuursverslag 2022 is hier te vinden.