Portalis

Portalis Keerpunt

Portalis Keerpunt is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs cluster 4. De school verzorgt onderwijs of arbeidstoeleiding aan alle jongeren die bij JeugdzorgPlus van Elker geplaatst zijn. Dit is een behandelinstelling die jongeren tussen de 12 en 18 jaar, waarbij sprake is van ernstige gedragsproblemen, behandelt en begeleidt. Bij deze jongeren dreigt de ontwikkeling ernstig verstoord te raken en daarnaast bestaan er zorgen omtrent hun eigen veiligheid en/of omtrent de veiligheid van hun omgeving.

Portalis Keerpunt is een neutraal-bijzondere school. Dit houdt in dat leerlingen met verschillen in levensovertuiging en met verschillende culturele, sociale en etnische achtergronden bij ons alle ruimte krijgen om samen te leren en te werken. Wij begeleiden onze leerlingen in de omgang met al deze verschillen en leren hen hoe je daarbij rekening kunt houden met elkaar.

Intake

Op een van de eerste dagen nadat de jongere bij JeugdzorgPlus van Elker geplaatst is, vindt er een intakegesprek met de loopbaanbegeleider van Portalis plaats. Hierin wordt samen met de leerling besproken op welk niveau de leerling voorheen onderwijs heeft gevolgd, welke toekomstplannen de leerling heeft en ook welke gedragsverwachtingen er bij Portalis Keerpunt gelden. Uiteraard is er tijdens dit gesprek ruimte voor de vragen van de leerling. Wij willen de leerling eigenaar maken van zijn/haar eigen leerproces waardoor wij dit intakegesprek als een belangrijk en waardevol startpunt zien.

Daarnaast vraagt de loopbaanbegeleider van Portalis informatie op bij de school van herkomst van de leerling en wordt er contact onderhouden met deze school indien hiervoor toestemming verleend wordt door gezaghebbende(n). Op deze manier willen wij de kans op terugkeer naar school van herkomst vergroten.

Soms is terugkeer niet wenselijk of mogelijk. In dat geval gaat de leerling, de gezaghebbende(n) en de loopbaanbegeleider gezamenlijk op zoek naar een passende vervolgplek.

Samenwerking JeugdzorgPlus, Portalis en school van herkomst

Zowel binnen JeugdzorgPlus als bij Portalis Keerpunt wordt er samen met de leerling een plan gemaakt waarin staat waar de leerling de komende tijd aan gaat werken. Binnen Portalis heet dit het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Hierin worden, samen met de leerling, onder andere de leerdoelen en gedragsdoelen beschreven. Daarnaast wordt er in dit plan beschreven wat het uitstroomperspectief van de leerling is. Daarover wordt overeenstemming met zowel leerling als gezaghebbende(n) bereikt. Het OPP van Portalis is onderdeel van het behandelplan van JeugdzorgPlus. De mentordocent en de coach van de behandelgroep (samen het Kernteam genoemd) hebben veel contact met elkaar om er voor te zorgen dat de tijd bij JeugdzorgPlus zo optimaal mogelijk ingevuld wordt.

Op school

Vanaf het eerste moment dat leerlingen bij ons in de schoolbanken plaatsnemen, doen wij ons best om de leerling (weer) met plezier naar school te laten gaan. Dit betekent in eerste instantie dat wij een sfeer proberen te creëren op school waarin jij je prettig voelt. Het leren omgaan met elkaar en met de docenten vormt daarbinnen een belangrijk onderdeel. Wij werken vanuit de grondhouding Positive Behavior Support (PBS). Dit houdt in dat wij werken aan de hand van gedragsverwachtingen. Deze gedragsverwachtingen zijn allemaal te koppelen aan één van onze zes basiswaarden: veiligheid, respect, vertrouwen, persoonlijke ontwikkeling, erkenning en verantwoordelijkheid.

Onderwijsaanbod

Het onderwijsaanbod bestaat uit: Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Middelbaar Beroeps Onderwijs, Praktijkonderwijs en Arbeidstoeleiding. Binnen een van deze secties zal het onderwijstraject van onze leerlingen vormgegeven worden. Daarbinnen worden alle leerlingen op maat bediend, afhankelijk van de hulpvraag/hulpvragen.