Elker

Privacy- en cookiebeleid

Privacy

Elker gaat zeer zorgvuldig om met haar cliënt informatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Elker houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd, gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld. Wil je weten wat jouw privacy  rechten zijn? Bekijk dan de privacy app van de overheid. 

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze verstrekt of op grond van één of meerdere wettelijk grondslagen, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Grondslag van de verwerking

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen van de AVG. Meestal verwerkt Elker uw gegevens op basis van uw toestemming. Ook kan het zijn dat uw gegevens op basis van de volgende gronden worden verwerkt; een wettelijk verplichting, een gerechtvaardigd belang of omdat dit noodzakelijk is voor het sluiten van een overeenkomst. Wanneer u sommige gegevens niet verstrekt, kan Elker de overeenkomst niet uitvoeren.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Elker bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en wettelijk is toegestaan. De Archiefwet schrijft de bewaartermijnen voor. In deze wet is vastgelegd welke informatie na verloop van tijd vernietigd of blijvend wordt bewaard. Als er voor specifieke gegevens geen wettelijke bewaartermijn is, worden uw gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Wilt u inzage in uw dossier? Bekijk dan hier het aanvraagformulier. 

Beveiliging en Meldingsplicht

Elker draagt zorg voor goede beveiliging van uw persoonsgegevens. Gaat er toch een keer iets mis? Dan wordt het incident verder onderzocht totdat één of meer oplossingsrichtingen zijn vastgesteld. Elker zal een datalek direct melden bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Personen die toegang tot uw persoonsgegevens hebben voor de uitvoering van hun functie, hebben een geheimhoudingsplicht. Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken. De interne Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleren of Elker de AVG naleeft.

Uw privacyrechten

U heeft conform de AVG in principe een aantal rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens door Elker:

  • Recht op informatie: Het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoelang ze worden bewaard.
  • Recht op inzage: Het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.
  • Recht op rectificatie: Het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren, wanneer de persoonsgegevens die wij van u hebben onjuist zijn.

Uitzondering: Na afloop van een klachtbehandeling is het niet mogelijk om rectificatie te vragen van gestelde feiten, meningen en conclusies waarmee u het niet eens bent. Wel mag u van ons verwachten dat wij uw schriftelijke mening toevoegen aan uw dossier.

  • Recht op beperking van de verwerking: Het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk wordt stopgezet, tenzij Elker dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene.
  • Recht van bezwaar: Het recht om vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt alleen bezwaar maken als de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op grond van de uitoefening van een publieke taak of als Elker meent een gerechtvaardigd belang te hebben bij de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht op verwijdering en recht om vergeten te worden: Wanneer u toestemming aan ons geeft om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om de persoonsgegevens weer te laten verwijderen. Het recht op vergetelheid kunt u in principe niet namens iemand anders uitoefenen. Tenzij u daar bijvoorbeeld een volmacht voor heeft. U kunt voor uw verzoek de voorbeeldbrief gegevens wissen van de Autoriteit Persoonsgegevens gebruiken.
  • Recht op dataportabiliteit: Het recht om gegevens over te dragen. Dit houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens te ontvangen die Elker van u heeft.

Bezwaar of klacht

U kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of een klacht indienen. Een bezwaar maken of een klacht indienen kunt u doen via marketingencommunicatie@elker.nl Dient u een klacht bij ons in, dan vragen we u om uw persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om uw klacht te kunnen behandelen. Verstrekt u de gegevens niet, dan kunnen wij uw klacht niet behandelen.

Komt u er samen met ons niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via Autoriteiten Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op het gebruik van persoonsgegevens.

Cookies

Om onze website goed te laten functioneren, maken we gebruik van cookies. We bieden drie niveau’s aan waartussen u als bezoeker kunt kiezen. Het laagste niveau, ‘Zeer beperkt’ bevat alleen essentiele cookies die vereist zijn om onze website goed te laten functioneren. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor onze zoekfunctie en inschrijven voor scholing. Voor de analytische cookies (Google Analytics) die we plaatsen, dragen we er zorg voor dat het IP-adres altijd geanonimiseerd wordt en er geen verdere gegevens met Google gedeeld worden.

 

Zeer beperkt

Naam

Doel

Bewaartermijn

Google Tag Manager

Essentieel

nvt

Google Analytics

Gebruik website

24 uur

 

Beperkt

Naam

Doel

Bewaartermijn

Google Tag Manager

Essentieel

nvt

Google Analytics

Gebruik website

2 jaar

 

Standaard

Naam

Doel

Bewaartermijn

Google Tag Manager

Essentieel

nvt

Google Analytics

Gebruik website

2 jaar

Google Ads Advertentienetwerk

Conversie campagnes optimaliseren

Bezoekers van gepersonaliseerde advertenties voorzien.

2 jaar

 

 

 

 

Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe u gebruik maakt van onze website. Die inzichten verwerken we in verbeteringen van onze website. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. Elker heeft een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten voor de verwerking van gegevens. Klik hier om de specifieke beveiligings- en privacy voorwaarden van Google in te zien. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Eventueel transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens.

Uw privacy en Social media

Gebruikt u websites, zoals Facebook, Twitter en WhatsApp om op onze website te komen, dan gelden daar de privacyregels van die partijen hoe ze met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u daarom aan ook hun privacy bepalingen in acht te nemen.

Op onze website hebben we een twitterfeed en worden filmpjes via YouTube getoond. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Ook hiervoor raden wij u aan de privacy bepalingen van hen in acht te nemen.

Inschrijving voor nieuwsbrief

Elker biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geeft u toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kan Elker u op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. Elker biedt te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden.

Gebruik maken van uw privacy rechten

Een Functionaris Gegevensbescherming (FG)  is een interne toezichthouder die adviseert en controleert hoe er door de organisatie wordt omgegaan met de persoonsgegevens van cliënten, leerlingen, pleegouders, ketenpartners en medewerkers. Ook Elker voldoet aan deze verplichting.

Wilt u gebruikmaken van één van uw privacy rechten, dan kunt u schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen. Uw verzoek stuurt u naar de Functionaris Gegevensbescherming (FG) via:

E-mailadres: fg@elker.nl

Postadres: Elker
T.a.v. de functionaris voor de gegevensbescherming
Postbus 274
9700 AG Groningen

Uw verzoek wordt in beginsel binnen vier weken na ontvangst behandeld. Indien nodig vragen wij hierna nog verdere informatie bij u op.

Algemene voorwaarden Elker

U kunt hier de algemene voorwaarden van Elker lezen.

Wijzigingen

Elker behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy- en cookiebeleid. Controleer regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid. Tevens worden wijzigingen actief via de nieuwsbrief gecommuniceerd.