Portalis

Portalis VSO Groningen

Portalis VSO Groningen is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs cluster 4. Deze locatie onderscheidt zich van de andere locaties van Portalis aangezien zij niet is verbonden aan een behandelinstelling.

Portalis VSO Groningen is een neutraal-bijzondere school. Dit houdt in dat leerlingen met verschillen in levensovertuiging en met verschillende culturele, sociale en etnische achtergronden bij ons alle ruimte krijgen om samen te leren en te werken. Wij begeleiden onze leerlingen in de omgang met al deze verschillen en leren hen hoe je daarbij rekening kunt houden met elkaar.

Aanmelden en intake

Voordat je bij ons naar school gaat, neemt de school van herkomst, het Expertise- Consultatie Team (ECT), ouders of betrokken hulpverlenerscontact met ons op. Het kan zijn dat Portalis uitgenodigd wordt voor een Meer Partijen Overleg (MPO) om met alle betrokkenen gezamenlijk te kijken of onze school de meest geschikte onderwijsplek is voor de leerling. Mocht dit het geval zijn, dan wordt er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd indien de leerling deze nog niet in zijn of haar bezit heeft. Een TLV is een voorwaarde voor de plaatsing bij Portalis VSO Groningen.

Vervolgens wordt er een intakegesprek ingepland, waarbij zowel de leerling, ouder(s), als andere betrokkenen uitgenodigd worden en kunnen kennismaken met de nieuwe mentordocent. Hierin wordt het beeld rondom de leerling uitgevraagd en worden er afspraken met ouders gemaakt over de handelingswijzen in bepaalde situaties. Zo proberen we de lijnen zo kort mogelijk te houden en de leerling en andere betrokkenen, duidelijkheid en veiligheid te bieden.

Daarna leggen we de leerling en ouders uit hoe Portalis VSO Groningen werkt, welke afspraken en gedragsverwachtingen er gelden en wordt er met ouders/hulpverleners gekeken hoe intensief het contact is en wie wanneer op de hoogte gebracht moet worden. Daarnaast laten we de leerling en de ouders de school zien en worden er afspraken gemaakt over wanneer de leerling gaat starten bij ons op school. De leerling wordt ingeschreven bij Portalis. Dit houdt in dat Portalis ook de zorgplicht heeft over de leerling.

Op school

Vanaf het eerste moment dat leerlingen bij ons in de schoolbanken plaatsnemen, doen wij ons best om hen (weer) met plezier naar school te laten gaan. Dit betekent in eerste instantie dat wij een sfeer proberen te creëren op school waar de leerling zich prettig voelt. Het leren omgaan met elkaar en met de docenten vormt hierbij een belangrijk onderdeel. Wij werken vanuit de grondhouding Positive Behavior Support (PBS). Dit houdt in dat wij werken aan de hand van gedragsverwachtingen. Deze gedragsverwachtingen zijn allemaal te koppelen aan een van onze vijf basiswaarden: veiligheid, respect, vertrouwen, persoonlijke ontwikkeling en verantwoordelijkheid.

Samen met de leerling wordt een plan van aanpak gemaakt waarin staat waar de leerling op school aan gaat werken. Dit heet het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Hierin worden onder andere leerdoelen en gedragsdoelen beschreven. Daarnaast wordt in dit plan beschreven wat het uitstroomperspectief van de leerling is. Daarover wordt overeenstemming met zowel leerling als gezaghebbende(n) bereikt.

Onderwijsaanbod

Het onderwijsaanbod bestaat uit: Voortgezet Onderwijs, Middelbaar Beroeps Onderwijs, Praktijkonderwijs en Arbeidstoeleiding. Binnen een van deze secties wordt het onderwijstraject van onze leerlingen vormgegeven. Daarbinnen worden alle leerlingen op maat ondersteund, afhankelijk van de hulpvraag/hulpvragen.