Print pagina

Privacy

Als uw kind hulp van Elker krijgt, dan deelt uw kind problemen met de hulpverlener(s). Er wordt gepraat over privézaken en u wilt er zeker van zijn dat er zorgvuldig met de gegevens en informatie van uw kind wordt omgegaan. Dat is de normaalste zaak van de wereld en daar zijn ook regels voor. Die zijn wettelijk vastgelegd.

Dossier
Als uw kind bij Elker terechtkomt wordt er een elektronisch dossier aangemaakt. Persoonlijke gegevens en alle informatie over het verloop van de hulp, zoals hulpverleningsplan, contactjournaals, correspondentie en verslagen, worden hierin bewaard. De gangbare termijn hiervoor is vijftien jaar, wettelijke uitzonderingen daargelaten. U en uw kind mogen een verzoek indienen om het dossier (of delen daarvan) eerder te laten vernietigen. Met het (elektronisch) dossier en met cliëntgegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Alle medewerkers van Elker hebben daarnaast een geheimhoudingsplicht.

Recht op inzage, wijziging en vernietiging
Het dossier van uw kind is eigendom van Elker.
U en uw kind* hebben er recht op om het dossier te bekijken en een kopie van de gegevens op te vragen (tegen kopieerkosten). Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij de mentor of begeleider van uw kind, die u dan zo spoedig mogelijk inzage zal verlenen. U mag dingen die feitelijk niet kloppen wijzigen of een eigen aantekening laten opnemen. Het is mogelijk, dat u een deel van het dossier niet mag bekijken, als daar gegevens over andere personen in staan.

Leeftijd*
Is uw kind jonger dan 12 jaar dan mogen alleen ouder(s)/verzorgers of de wettelijk vertegenwoordiger het dossier inzien. U mag de mentor/begeleider van uw kind vragen om het plan met u te bespreken en het toe te lichten. Is uw kind tussen de 12 tot 16 jaar dan geldt dat inzage in het dossier in principe wordt verleend aan u of de wettelijk vertegenwoordiger en uw kind. Is uw kind 16 jaar of ouder dan wordt in principe alleen aan uw kind inzage verleend.

Informatie van en aan anderen
Normaalgesproken is uw toestemming en de toestemming van uw kind nodig wanneer informatie aan anderen wordt gegeven. Hierover worden afspraken gemaakt in het eerste gesprek, bij de start van de hulp.
Als u niet tevreden bent of u heeft een klacht over de manier waarop er met persoonlijke gegevens wordt omgegaan, blijf er dan niet mee rondlopen.

Lees hier meer over de klachtenprocedure en/of vertrouwenspersoon.