Over Elker

Privacy en vertrouwelijkheid

Als je kind hulp van Elker krijgt, dan deelt je kind problemen met de hulpverlener(s). Er wordt gepraat over privézaken en u wilt er zeker van zijn dat er zorgvuldig met de gegevens en informatie van je kind wordt omgegaan. Dat is de normaalste zaak van de wereld en daar zijn ook regels voor. Die zijn wettelijk vastgelegd.

Dossier
Als je kind bij Elker terechtkomt wordt er een elektronisch dossier aangemaakt. Persoonlijke gegevens en alle informatie over het verloop van de hulp, zoals hulpverleningsplan, contactjournaals, correspondentie en verslagen, worden hierin bewaard. De gangbare termijn hiervoor is vijftien jaar, wettelijke uitzonderingen daargelaten. Ouders en kinderen mogen een verzoek indienen om het dossier (of delen daarvan) eerder te laten vernietigen. Met het (elektronisch) dossier en met cliëntgegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Alle medewerkers van Elker hebben daarnaast een geheimhoudingsplicht.

Recht op inzage, wijziging en vernietiging
Het dossier van je kind is eigendom van Elker. Ouders en kinderen* hebben er recht op om het dossier te bekijken en een kopie van de gegevens op te vragen (tegen kopieerkosten). Hiervoor kun je een verzoek indienen bij de mentor of begeleider van je kind, die dan zo spoedig mogelijk inzage zal verlenen. Het is mogelijk, dat je een deel van het dossier niet mag bekijken, als daar gegevens over andere personen in staan.

Leeftijd*
Is het kind jonger dan 12 jaar dan mogen alleen ouder(s)/verzorgers of de wettelijk vertegenwoordiger het dossier inzien. Ouders mogen de mentor/begeleider van hun kind vragen om het plan  te bespreken en het toe te lichten. Is het kind tussen de 12 tot 16 jaar dan geldt dat inzage in het dossier in principe wordt verleend aan ouders of de wettelijk vertegenwoordiger en het kind. Wanneer kinderen 16 jaar of ouder zijn dan wordt in principe alleen inzage verleend aan het kind.

Informatie van en aan anderen
Normaal gesproken is toestemming van ouders en kinderen nodig wanneer informatie aan anderen wordt gegeven. Hierover worden afspraken gemaakt in het eerste gesprek, bij de start van de hulp.
Als je niet tevreden bent of je hebt een klacht over de manier waarop er met persoonlijke gegevens wordt omgegaan, blijf er dan niet mee rondlopen.

Lees hier meer over de klachtenprocedure en/of vertrouwenspersoon.