Nieuws

Fors tekort op de begroting voor 2020

11 feb 2020

Elker, Jeugdhulp & onderwijs heeft de begroting voor 2020 vastgesteld. Hieruit komt een tekort van ongeveer 3,5 miljoen euro naar voren. Dit tekort zit met name bij de afdeling JeugdzorgPlus. De afgelopen jaren is de vraag naar plaatsingen binnen de JeugdzorgPlus enorm gedaald, maar de vaste kosten niet. De organisatie als geheel (huisvesting, ondersteunende diensten, e.d.) is onvoldoende aangepast op deze krimp. Het tekort is het afgelopen jaar zichtbaar geworden, omdat de gemeenten niet langer de capaciteit financieren, maar de feitelijke hulpverlening (verblijfsdagen).

Wat betekent dit voor Elker?

Intern wordt op korte termijn een verbeter- en reorganisatietraject gestart, vooral binnen de afdeling JeugdzorgPlus en in de bedrijfsvoering, denk daarbij bijvoorbeeld aan de verkoop van panden. Leo Euser, interim-bestuurder Elker geeft aan: “Gedwongen ontslagen zijn nu niet aan de orde, maar we kijken wel kritisch naar het openstellen van vacatures en het verlengen van tijdelijke contracten.”  

Nauwe samenwerking

Elker is in gesprek met de RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten) en de wethouders van de Groningse gemeenten om te komen tot een toekomstbestendige structuur en bekostiging van de jeugdzorg. Leo Euser: “We kunnen én willen die toekomst niet alleen realiseren. Daar hebben we de gemeentes hard bij nodig. Gelukkig werken we in Groningen al nauw samen met de verschillende ketenpartners en de gemeenten.”