Bestuurlijke fusie met Het Poortje

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Bestuurlijke fusie met Het Poortje

Geplaatst op: 01 januari 2014

Al jaren wordt gesproken over de noodzaak tot het ontschotten en het ‘fluïde maken’ van het systeem van de jeugdzorg, dat de laatste decennia in vergaande specialisaties uiteen is gevallen. Om aan die versnippering een einde te maken, is het logisch dat instellingen met dezelfde doelstellingen elkaar opzoeken en samen gaan werken. Zo bezien is de bestuurlijke fusie tussen Elker Jeugd- en opvoedhulp en Het Poortje jeugdinrichtingen een logische stap, die per 1 januari 2014 genomen is.

Joop van der Vlugt (bestuurder Het Poortje) en Wybe Cnossen (bestuurder Elker).

De vrijblijvendheid voorbij
Elker en Het Poortje houden zich al jaren bezig met grotendeels dezelfde doelgroep: moeilijke pubers met (vaak) een zwakke gezinssituatie en (ook best vaak) een psychiatrische diagnose. Beide organisaties gaan nu diepgaand samenwerken rondom deze doelgroep. Ze willen samen bereiken dat de jongeren beter begeleid worden bij terugkeer in de maatschappij na een verblijf op de groep. En dat dan zoveel mogelijk binnen de grenzen van de gemeente waar ze vandaan komen. De samenwerking krijgt de vorm van een bestuurlijke fusie. Elker deed navraag over enkele details bij Joop van der Vlugt (bestuurder Het Poortje) en Wybe Cnossen (bestuurder Elker).

Hoe gaat die fusie eruit zien?
Doel is dat de jongere en het gezin er beter van worden. Dat we vanuit een gedeelde visie en aanpak daaraan werken. Om dit te realiseren worden de managementteams samengevoegd. We gaan samen aansturen dat datgene wat de medewerkers in Het Poortje hier opbouwen met de jongeren, een goed vervolg krijgt in de buitenwereld. We gaan zorgen dat de kennis die aanwezig is bij de medewerkers van Het Poortje gedeeld wordt met Elker en met de gemeenten. Dat betekent ook dat we vanuit de gemeenschappelijke visie gaan werken bij de stafdiensten zoals financiën, kwaliteit, HRM en communicatie.

Hoe nieuw is dit is dit?
Het besluit tot fusie komt niet zomaar uit de lucht vallen. Je ziet overal in den lande dat Jeugdzorg Plus en reguliere jeugdzorg elkaar opzoeken. In de provincie Groningen hebben we al samengewerkt in het project ‘In-Voor-Zorg’. Daarbij is ook Bureau Jeugdzorg Groningen bij betrokken. We merkten dat we veel van elkaars aanpak leren. Er ontstaat meer visie op het totaal van zorg. Onze medewerkers vinden de samenwerking heel logisch, je versterkt elkaar. Die samenwerking willen we nu bekrachtigen. En door bestuurlijk te fuseren, halen we het vrijblijvende ervan af.

Betekent dit veel verandering voor de medewerkers?
De stap is inhoudelijk logisch. We werken al jaren deels met precies dezelfde jongeren en gezinnen. De cliënten van Het Poortje zijn vaak ook al jaren bekend bij jeugdzorg en komen ook weer terug bij jeugdzorg. Dus het is geen onbekend terrein. Beide stichtingen blijven onder de eigen naam opereren, medewerkers werken meestal vanuit de huidige locatie. De vorm die we kiezen is een groeimodel, waarin professionals de lead hebben. We gaan bijeenkomsten organiseren waar medewerkers van diverse organisaties elkaar ontmoeten en werkwijzen op elkaar afstemmen. We werken vanuit het bekende, allengs zullen er nieuwe trajecten of producten geboren worden.

Is de fusie een bezuinigingsoperatie?
Het gaat hier niet om een financiële operatie. Zowel Elker als Het Poortje hebben hun overhead goed op orde. De reden van de fusie is inhoudelijk. Wat onverlet laat dat we door de fusie wel beter zijn voorbereid zijn op eventuele krimp. Zo realistisch moet je ook zijn. Maar de inhoud staat voorop.

Wat verwachten jullie bij elkaar te ‘halen’?
Het Poortje wil net als Elker graag de situatie rondom de jongere weten. Hoe gaat het op school, in het gezin, wat zijn de mogelijkheden voor eventueel werk en huisvesting? Die informatie kunnen de medewerkers van Elker goed bieden. En de medewerkers van Elker kunnen weer leren van de medewerkers van Het Poortje, vooral rond het omgaan met probleemgedrag bij deze jongeren. Die kennis kunnen medewerkers van Elker weer helpen overdragen aan ouders en de school van de jongere in kwestie.

Wat kunnen gemeenten verwachten van de samenwerking?
We willen gemeenten vooral helpen, hun eigen jongeren te helpen. Daarbij is het erg belangrijk dat gemeenten zich beter realiseren dat jongeren niet ‘van’ jeugdzorg zijn of ‘van’ Het Poortje. Ze zijn primair van zichzelf en vervolgens van de wijk of buurt waarin ze wonen. Alles wat deze jongeren meebrengen aan overlast, schooluitval, problemen door werkeloosheid, gebrekkige woongelegenheid en wat de ouders helaas vaak niet meer alleen kunnen of soms ook niet meer willen oplossen, dat wordt straks allemaal het probleem van de gemeente. En de gemeenschap. Ouders zelf zouden ook meer kunnen en moeten doen dan nu vaak het geval is. Ze zien bijvoorbeeld plaatsing in het Poortje of bij Elker te vaak als een soort ‘pauze van hun kind’. Feitelijk klopt dat niet, als je kind geplaatst wordt, zou je juist aan de bak moeten als ouder, je trainingspak aantrekken bij wijze van spreken. Dat besef moet vaak nog doordringen.

Hoe zien jullie de toekomst, wat verandert er?
Op dit moment hebben we in de provincie Groningen heel wat jongeren die nu nog behoorlijk zitten weggestopt in instellingen. Die kinderen gaan straks weer meer in de buurt en op straat komen. Buurtbewoners zullen straks echt meer gaan merken van de aanwezigheid van jongeren in hun buurt. De middle-class-norm dat ‘de instanties’ alles wel netjes zullen oplossen, zullen we echt moeten loslaten.

Hoe gaan jullie om met de onzekerheden in de toekomst?
Rondom de transitie van jeugdzorg en met name de bezuinigingen die ermee gepaard gaan, is iedereen natuurlijk wel ongerust. Dat is logisch. Wij kijken beiden ook met zorg naar de toekomst. Maar je kunt daar zo weinig mee, de jeugd schiet er ook niets mee op. Het is nu gewoon zaak dat wij, wat er ook gebeurt, professioneel blijven, nog beter worden in wat we doen en heel scherp focussen op onze missie en maatschappelijke taak.