Hoe kan ik pleegouder worden?

Crisispleegzorg

Voor wie?

Crisispleegzorg is bestemd voor kinderen/jongeren tussen 0-21 jaar die om wat voor reden dan ook in een crisissituatie zitten waardoor hun veiligheid en/of ontwikkeling wordt bedreigd.

Aanleiding

  • Als er sprake is van eventuele inzet van (crisis)pleegzorg, wordt Spoedhulp ingezet om te bepalen of een uithuisplaatsing voorkomen kan worden. Ook wordt Spoedhulp ingezet om informatie te verzamelen ten behoeve van een match met een pleeggezin.
  • Als er sprake is van (crisis)pleegzorg met een Spoedmachtiging uithuisplaatsing dan wordt Spoedhulp ingezet. Dit om de mogelijkheid van een terugplaatsing naar het gezin van herkomst te bepalen.

Doel van de Crisis pleegzorg

Vanuit een veilige (pleeg)gezinssituatie werken aan het wegnemen van risicofactoren in de thuissituatie en vergroten/versterken van beschermende factoren.

Achterliggende gedachte

  • Crisis start in gezin van herkomst, daar liggen de kansen op dat moment.
  • Kind gaat terug naar huis, tenzij…
  • Binnen 4 weken geeft Elker een advies over terugplaatsing.
  • Crisisopvang is maximaal 28 dagen.
  • Ouders en kind krijgen de kans om samen te oefenen aan het opheffen van de problematiek in het gezin, met pleeggezin voor het kind als als veilige opvoedsituatie op de achtergrond.

Aanpak

  • Vóór inzet crisispleegzorg start ambulant, in de vorm van Ambulante Spoedhulp. Altijd in afstemming met de plaatsende instantie.
  • Tijdelijke en directe opvang en verzorging in een pleeggezin.

Duur

Maximaal 28 dagen, conform de wet op de crisishulpverlening.