De verhalen van Elker

Casusregisseur Nadia (RvdK) over de KVJJ Noord

Nadia werkt bij 'de RvdK' en kent de KVJJ

"Als casusregisseur strafzaken bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) heb ik veel contact met de medewerkers van de KVJJ bij (mogelijke) aanmelding/ plaatsing van een jongere, maar ook als een jongere eenmaal geplaatst is blijft samenwerken en afstemmen belangrijk.

Bij aanmelding van een jongere is nodig dat een goede afweging gemaakt wordt of een jongere geschikt is: of deze jongere het verblijf in de KVJJ met de daarbij behorende regels en afspraken, maar ook vrijheden aan kan.

Voorkomen onrust bij de start: veel contact

De casusregisseur van de RvdK neemt contact op met de KVJJ wanneer een jongere mogelijk in een JJI geplaatst gaat worden of daar al verblijft en geschikt lijkt voor de KVJJ.  Wanneer een jongere al in een JII verblijft kun je daarvoor iets meer tijd nemen en bij twijfel bijvoorbeeld een intake te plannen waarin medewerkers (gedragsdeskundige/ mentor) van de KVJJ via videoverbinding in gesprek gaan over de verwachtingen vanuit de KVJJ en de verwachtingen van de jongere en zijn netwerk (ouders/ verzorgen/ jeugdreclassering of andere hulpverleners). Hiermee voorkom je dat er bij start van de plaatsing veel onrust en conflict is over regels. Ook helpt het om de Officier van Justitie en DIZ  goed te informeren over hoe er nagedacht is over de risico’s van een plaatsing van deze jongere in de KVJJ en zijn geschiktheid en motivatie.

Op basis van het contact tussen de Raad voor de Kinderbescherming en/ of een eventuele intake via videoverbinding besluit de KVJJ vervolgens of zij akkoord kunnen gaan met een plaatsing. Dit is noodzakelijk voor een besluit van de Divisie Individuele Zaken (DIZ, onderdeel Dienst Justitiële Inrichtingen) om jongeren in de KVJJ te laten verblijven in plaats van in een JJI.

Neuzen dezelfde kant op

Voorafgaand en als eenmaal het besluit is genomen dat een jongere in de KVJJ mag verblijven in plaats van een plaatsing in de JJI, is het belangrijk dat er afstemming is tussen de RvdK, de (jeugd)reclassering en de KVJJ over welke vrijheden er wel en niet kunnen zijn de eerste periode van het verblijf in de KVJJ. Ook over het vervoer naar een zitting bij de rechtbank (waarvoor standaard vervoer via DV&O wordt geregeld, omdat de jongere formeel in hechtenis verblijft) kunnen afwegingen worden gemaakt die passend zijn. Er zijn veel momenten waarop het van grote waarde is dat de “neuzen dezelfde kant op staan”.  Denk bijvoorbeeld aan een bezoek aan ouders, contacten met (pro-sociale) vrienden en vrijetijdsbesteding.

Samen nadenken over de toekomst

Tijdens het verblijf in de KVJJ vindt in elk geval één netwerkbijeenkomst plaats. Hierbij zijn de jongere, ouder(s)/ verzorger(s) of andere belangrijke leden van het netwerk aanwezig. De gedragswetenschapper en mentor van de KVJJ,  de (jeugd)reclasseerder en de RvdK (vanuit de casusregietaak van de RvdK) zijn er standaard bij. Soms sluiten ook nauw betrokken hulpverleners aan.
In deze bijeenkomst(en) bespreken we de voortgang van de plaatsing, maar ook wat ertoe geleid heeft dat de jongere vast is komen te zitten. En ook wat nodig is om te komen tot een goed plan voor het weer verlaten van de KVJJ.

Het is een mooie manier om met alle betrokken partijen rondom die jongere en de jongere zelf (en zijn netwerk) samen na te denken over welke stappen nog  gezet moeten worden en wie wat gaat doen om dat te realiseren. Dit is voor zowel de RvdK als de (jeugd)reclassering goede input voor het opstellen van een advies over bijvoorbeeld schorsinsgsvoorwaarden en het maken van een plan voor na het verblijf in de KVJJ.

We merken dat het nauw betrekken van de jongere zelf en alle partijen die betrokken zijn bij de jongere helpt. We maken met elkaar betere plannen, waar iedereen achter kan staan. En dat draagvlak betekent ook dat de kans van slagen groter is!