Over Elker

Toezicht en bestuur

Normen voor goed bestuur

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht onderschrijven conform de statuten en reglementen van de stichtingen de normen voor goed bestuur en toezicht zoals opgenomen in de Governancecode Zorg en Code Goed Bestuur in het onderwijs. Zij streven in de uitvoering van hun taak naar een optimale invulling van deze normen, welke voor hen in hoofdlijnen inhouden:

  • professioneel en onafhankelijk bestuur en toezicht;
  • integer handelen en bevorderen integriteit binnen de instelling;
  • transparantie en verantwoording richting belanghebbenden.

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht richten zich daarbij primair op de belangen van cliënten, de continuïteit en professionaliteit van de organisatie en het verantwoord gebruik van publieke middelen. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks het eigen functioneren en dat van de Raad van Bestuur. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur betrokken. De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door goedkeuring te verlenen aan het jaarverslag, inclusief de jaarrekening.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur voert conform statuten en reglementen de dagelijkse leiding en draagt zorg voor bestuurlijke, juridische, zorginhoudelijke, organisatorische en financiële borging van de activiteiten van de stichtingen. De Raad van Bestuur legt verantwoording af over het totale beleid van de instelling aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van Elker jeugdhulp & onderwijs heeft mevrouw Ina Huesken MBA benoemd tot bestuurder. Voor contact kunt u mailen naar: bestuurssecretariaat@elker.nl

Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht

- Toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting;
- Beoordeling van verzoeken tot goedkeuring van de Raad van Bestuur met betrekking tot een aantal belangrijke onderwerpen;
- Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerkingen met rechtspersonen of organisaties;
- Zorgdragen voor een goed functionerend bestuur;
- Zorgdragen voor een goed functionerend toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor maximaal vier jaar. Aftredende leden zijn eenmaal herbenoembaar voor maximaal vier jaar. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gebruikgemaakt van een profielschets. Leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

Leden Raad van Toezicht

Wim van de Pol - voorzitter
Marie-José Baartman-van Mook
Gijs Terlouw
Peter Waterman
Paul van der Wijk

Beloning RvB en RvT

De beloning van de Raad van Bestuur is conform de Wet normering topinkomens en de beloning van de Raad van Toezicht conform de Wet normering topinkomens en het advies van de NVTZ.