Print pagina

Verwerkingsgroep voor kinderen die ruzie en geweld in het gezin hebben meegemaakt en hun ouders.

Voor wie

Hulp voor kinderen (4-18 jaar) en hun (pleeg)ouders, gericht op de verwerking ruzie en geweld wat ze in het gezin hebben meegemaakt. De kinderen worden ingedeeld naar leeftijd en ontwikkelingsniveau.

Aanleiding

Ten gevolge van ruzie en geweld wat ze in het gezin hebben meegemaakt, kunnen bij kinderen en jongeren emotionele en/of gedragsproblemen ontstaan. Ouders kunnen opvoedingsproblemen ervaren, ten gevolge van de traumatisering van hun kind.

Doel

Het doel van de methodiek is traumaverwerking. Kinderen en jongeren leren hun ervaringen te verwerken, om te gaan met hun emoties, zich veilig te voelen en sterker te worden. Ouders leren hun kinderen te ondersteunen.

Achterliggende gedachte

Kinderen volgen in 15 bijeenkomsten een programma op basis van de cognitieve gedragstherapie. Het geweld moet gestopt zijn voor de behandeling begint. Aan de orde komen de volgende thema’s: gevoelens, ruzies thuis, boosheid, veiligheid, geheimen, nachtmerries, sterke kinderen, sterke moeders en sterke vaders.

Oudergroep
Parallel hieraan volgen ouders of verzorgers ook 15 bijeenkomsten. Zij krijgen informatie waar de kinderen mee bezig zijn en hoe zij hen verder kunnen ondersteunen. De ouders hebben 6 bijeenkomsten voordat de kinderen starten, om te werken aan hun eigen verhaal over de ruzies en het geweld, hun voorgeschiedenis en hun klachten in zoverre die daarmee verband houden aan de actuele (on)veiligheid. De ouders onderzoeken in de groep hoe de relatie is tussen hun voorgeschiedenis en de ruzies en het geweld die ze in hun relatie hebben gehad. Hierdoor kunnen ze beter aansluiten bij de beleving van hun kind(eren) en beter anticiperen op de opgedane trauma’s van het kind. Na 6 sessies komen de ouders en de kinderen gedurende 15 weken met elkaar naar therapie groep. Gelijktijdig krijgen ouders  in de ruimte ernaast, samen met de andere ouders, ondersteuning en handvatten hoe om te gaan met het gedrag van het kind. In iedere sessie staat, net als in de kindergroep een thema centraal. Daar kan op verschillende manieren aan gewerkt worden: praten, tekenen, rollenspelen enzovoorts. Aan het eind van iedere sessie gaan de ouders naar de kindergroep en wordt er samen met ouders en kinderen gewerkt. Ouders leren het verhaal van de kinderen aan te horen en hen te steunen. Deelname van de ouders maakt voor het kind duidelijk dat het kind niet alleen staat, maar de ruzies en het geweld een probleem zijn voor het hele gezin. Duidelijk wordt dat het kind niet “de schuld “heeft en vooral dat het kind niet (alleen) de verantwoordelijkheid heeft om het gezin er weer boven op te helpen. Ouders krijgen regelmatig opdrachten mee voor thuis.

Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor Verwerkingsgroepen huiselijk geweld van Elker is een doorverwijzing nodig van het WIJ-team, CJG, JB Noord  of een (huis)arts. Voor vragen hierover kunt u terecht bij het Team Aanmelding en Advies: 050 – 5239494 of e-mail: aanmelding@elker.nl

Feit: Bij huiselijk geweld tussen (ex-)partners worden kinderen vaak over het hoofd gezien. Toch hebben zij meer in de gaten dan u denkt.

Feit: Naar schatting is tussen de dertig en zestig procent van de kinderen niet alleen getuige van het geweld, maar ook zelf slachtoffer van geweld.