Print pagina

FACT Jeugd: samenwerken voor verandering

Voor wie

FACT Jeugd richt zich op jongeren van 0 tot 23 jaar met ernstige psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Het gaat hier om jeugdigen die door hun complexe problematiek problemen hebben op meerdere levensgebieden.

Aanleiding

Problemen met hun ouders, jongeren die werkloos en/of dakloos, verslaafd zijn, die geen inkomen hebben en die niet meer naar school gaan. De jongeren zijn vaak zorgmijdend en kunnen niet bij de reguliere hulpverlening terecht. Ook zijn er opvoedings- en/of relatieproblemen binnen het gezin.

Doel

Doel is om de hulpverlening (weer) op gang te brengen. Jongeren zodanig te behandelen, te ondersteunen en te begeleiden dat zij kunnen functioneren en kunnen meedoen in de maatschappij op een wijze die henzelf aanspreekt en die veilig is.

Achterliggende gedachte

De problematiek van de jeugdige en/of de omgeving is dusdanig complex dat een benadering vanuit een enkelvoudig domein of één organisatie tekort schiet.  Het behandelen van jeugdigen met complexe problemen vraagt om een deskundige aanpak. Accare, Lentis, Elker, Reik en VNN hebben hun deskundigheid in het FACT Jeugd Groningen samengebracht. Door deze unieke samenwerking wordt er hulp geboden aan een doelgroep die bijna nergens anders terecht kan.

FACT is een afkorting van het Engelse Functional / Flexible - Assertive – Community – Treatment. Er wordt zorg verleent aan jeugdigen die liever niet geholpen willen worden. De hulp die wordt geboden is ‘outreachend’ en vindt plaats daar waar de jeugdige het nodig heeft. Er zijn extra contactmomenten in tijden van crisis en deze verminderen op momenten dat de jeugdige weer stabiliseert. In het FACT-jeugd team werken teamleden van diverse disciplines zeer nauw samen in het stabiliseren van ontregeling, diagnostiek, behandeling en rehabilitatie van jeugdigen.

Aanpak

De jeugdige krijgt een vast aanspreekpunt. Dit is een hulpverlener die de hulp (begeleiding en behandeling) coördineert. Naast het aanspreekpunt is er contact met verschillende hulpverleners. De intensiteit van de hulpverlening kan variëren.  
Het FACT-jeugd team werkt onder andere met de volgende behandelmethoden en -middelen: Cognitieve gedragstherapie, EMDR, systeemtherapie, Hulp bij het vinden van dag- en vrijetijdbesteding, hulp bij praktische zeken zoals financiën en wonen, hulp bij verslaving, opvoedingsondersteuning, individuele begeleidingsgesprekken en medicatie.
Op het moment dat reguliere zorg weer voldoende aansluiting biedt, wordt de zorg overgedragen. Mogelijk met een periode van samen oplopen en afspraken over terugvalpreventie.

Verwijzing

FACT-jeugd richt zich op kinderen en jeugdigen van 0-23 jaar.
Verwijzers zijn professionals van het CJG  / lokale wijkteam of de huisarts, medisch specialist of jeugdarts.

Onder de achttien jaar valt deze zorg onder de jeugdwet (RIGG inkoop product 58). Boven de achttien jaar onder de zorgverzekeringswet (DBC).

Feit: In het team van FACT zitten mensen die mij persoonlijk coachen, zo nodig kan ik snel naar de psychiater voor de medicatie, en kan ik mijn verleden verwerken met de gedragstherapeut.

Feit: FACT is er wanneer het nodig is. Geen kantooruren, geen bureaus, geen formulieren.