Print pagina

Behandeling en Ondersteuning in Onderwijs en Gezin (BOOG); Onderwijs-zorgarrangement

Voor wie

  • Kinderen in het basisonderwijs met een specifieke onderwijsondersteuningsbehoefte
  • Ouders van deze kinderen met vragen over de ontwikkeling/het gedrag van hun kind
  • Leerkrachten van deze kinderen in het basisonderwijs met vragen over de ondersteuningsbehoeften van het kind.

Aanleiding

School is belangrijk voor kinderen. Helaas is voor sommige kinderen naar school gaan niet altijd even makkelijk als voor andere kinderen.

Doel

De ouders, de leerkracht en de ambulant hulpverlener van Elker vormen samen de gouden driehoek. Het kind krijgt in de eigen groep behandeling en ondersteuning met behulp van de hulpverlener van Elker en de leerkracht.  Ouders worden daarnaast ook begeleid door de hulpverlener.

Achterliggende gedachte

BOOG wordt primair ingezet als er een hulpvraag rondom het kind is die vooral tot uiting komt op school.

BOOG kan helpen als het kind problemen ervaart bij:

• Het functioneren in een groep

• Sociaal/emotionele vaardigheden

• Omgaan met de dingen die hij/zij moeilijk vindt

Naast de problemen in de schoolsituatie kan aanvullend gekeken worden naar de thuissituatie. BOOG kan worden ingezet als ouders problemen ervaren bij:

• Het omgaan met het gedrag van hun kind

• Het ondersteunen van hun kind in de ontwikkeling van sociaal/emotionele vaardigheden en/of sociale redzaamheid

• Het opvoeden van een kind bij wie een belemmering in ontwikkeling is opgetreden of dreigt op te treden

• Psycho-educatie over de problematiek of ontwikkelingsstoornis van hun kind

• Het verbeteren en/of herstellen van de relatie met hun kind

BOOG kan worden ingezet als de school/ leerkracht vraagt om:

• Ondersteuning bij het omgaan met het gedrag van de leerling

• Ondersteuning bij het versterken van de sociaal/emotionele ontwikkeling van de leerling

• ‘Coaching on the job’

• Duidelijkheid verkrijgen over welke ondersteuningsbehoefte/zorgbehoefte de leerling heeft

• Wanneer één lijn in de aanpak op school en thuis gewenst is

Aanpak

De hulp is gericht op het samen zoeken naar de juiste aanpak, het verminderen van gedragsproblemen en het vergroten van zelfvertrouwen en capaciteiten in de omgang met het kind.

BOOG kan bestaan uit:

• Observaties thuis en op school

• Behandeling op school of thuis

• Werken in groepjes en oefenen met andere kinderen

• Ondersteuning en coaching in het gezin

• Coaching van de leerkracht 

Verwijzing

De trainingen Rots en Water kunnen door de gemeenten worden ingekocht.  Daarnaast kan een kind worden aangemeld via een doorverwijzing van een huisarts of een basisteam voor de hulpvorm BOOG. Bent u verwijzer en wilt u meer weten over aanmelden bij Elker? Bel met het Team Aanmelding en Advies: 050 – 5239494 of stuur een e-mail  naar: aanmelding@elker.nl

"Het samen puzzelen wat Jeffrey nodig heeft om zich goed te ontwikkelen, thuis en op school, heb ik als heel positief ervaren."

Leerkracht

De dag van Ambulant Hulpverlener

Team Zorg en Onderwijs 0-14

"Wij vonden het heel fijn dat de hulp niet alleen bij ons thuis kwam maar ook elke week op school. We hebben daardoor ook meer zicht gekregen op wat wij thuis kunnen doen om hem te helpen."

Ouders 4-jarige jongen

"Er waren vragen over Noor. Door observatie op het SBO en de inzet van Elker hebben we veel duidelijker gekregen wat zij op school én thuis nodig heeft van iedereen. Door het behandelplan maakt ze nu mooie stapjes in haar ontwikkeling."

Leerkracht van de 8-jarige Noor