Print pagina

Biedt hulp voor jongeren (12-18 jaar) wanneer behandeling in de thuissituatie niet meer mogelijk is.

Voor wie

Voor jongeren (12-18jaar) en hun ouders bij wie behandeling in de thuissituatie even niet meer mogelijk is. De forse problemen thuis, vaak in combinatie met een psychiatrische stoornis belemmeren de ontwikkeling van de jeugdige en hebben een ongunstige uitwerking op zijn gedrag en de omgeving.

Aanleiding

De jeugdige ervaart veel last van de problemen en heeft hulp nodig om hier mee om te gaan. Het is belangrijk dat behandeling plaats vindt in een veilige omgeving met rust en stabiliteit.

Doel

De problemen zijn verminderd en hanteerbaar zodat ouders en jeugdige weer met elkaar verder kunnen.

achterliggende gedachte

De jongere kan zich in een stabiel behandelklimaat volledig focussen op zijn eigen behandeling. Binnen Elker maken we onderscheid tussen een orthopedagogische en een orthopsychiatrische behandelgroep. Op de orthopedagogische behandelgroep ligt de nadruk ligt op het beheersbaar maken van de problematiek, bij de orthopsychiatrische behandelgroep ligt de nadruk op het herstel van de psychiatrische stoornis. Herstel in de zin dat jeugdigen leren leven met hun stoornis.
Door verminderde spanning en strijd ontstaat er bij alle gezinsleden ruimte om in gesprek te gaan. Hierdoor verkrijgt het gezin inzicht en zijn de opvoeders in staat de problematiek of de stoornis te accepteren en het thema veiligheid te bespreken. Daar waar mogelijk wordt hard gewerkt aan verandering. Vervolgens is er aandacht om te leren omgaan met de gevolgen van de problematiek/beperkingen en de invloed die deze heeft gehad op het gezinssysteem.

Aanpak

De behandeling is altijd zo kort mogelijk en zo intensief als nodig, er wordt maatwerk verricht. Het traject start in principe altijd ambulant waarbij een opname op de groep gezien wordt als een intermezzo. Er wordt een passend behandeltraject geboden dat aansluit bij de vraag van zowel de jeugdige als het gezin. De behandelintensiteit kan verschillen. Voorafgaand aan de opname wordt met elkaar bepaald welke groep het beste aansluit bij de hulpvraag.

Verwijzing

Verwijzers kunnen zijn: gemandateerde professionals van het CJG / lokale wijkteam, de huisarts, medisch specialist of jeugdarts. Het hulpaanbod valt onder de jeugdwet (RIGG inkoop product 61).

Incidenteel kan ook hulp worden geboden aan jeugdigen boven de achttien jaar. De hulp valt dan voor de orthopedagogische behandelgroep onder de voortgezette jeugdhulp en voor de orthopsychiatrische behandelgroep onder de zorgverzekeringswet (DBC). In dit laatste geval is voorafgaand aan een plaatsing een financieringstoezegging van de zorgverzekeraar noodzakelijk.

De hulp van Elker helpt echt. Ik krijg ruimte als ik die nodig heb en ze ondersteunen me ook met praktische zaken. Je werkt samen met de groepsleiding aan je doelen en leert om zelf keuzes te maken in hoe je deze doelen wilt behalen.

"De hulp van Elker helpt echt. Ik krijg ruimte als ik die nodig heb en ze ondersteunen me ook met praktische zaken. Je werkt samen met de groepsleiding aan je doelen en leert om zelf keuzes te maken in hoe je deze doelen wilt behalen."

Ouder