Print pagina

Traject voor (dreigende) thuiszitters: Back to School

Biedt dagbehandeling en coaching in een integraal traject (samen met school en ouders) voor kinderen die niet (volledig) naar school gaan (of dreigen uit te vallen).

Voor wie

Kinderen van 5-14 jaar die niet (volledig) naar school gaan of waarbij schooluitval dreigt en hun ouders/leerkrachten.

Aanleiding

Wanneer kinderen niet meer (volledig) naar school gaan  is het belangrijk zo snel mogelijk weer een dag- en weekstructuur op te bouwen. Door een combinatie van groepsbehandeling en coaching in de school wordt hier concreet aan gewerkt.

Doel

Kinderen gaan zo snel mogelijk naar school.  Hierbij wordt, i.s.m. ouders en school gezocht naar een passende plek. Verdere stagnatie van de ontwikkeling wordt voorkomen en het kind heeft hierdoor meer kans om succesvol de schoolloopbaan te doorlopen.

Achterliggende gedachte

Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden en krachten van kind, gezin (ouders) en school.

Uitgangspunten zijn:

 • Ieder kind heeft recht op onderwijs.
 • Dagelijkse schoolgang draagt positief bij aan de ontwikkeling van kinderen.
 • Een dagelijkse/wekelijkse routine met zinvolle activiteiten draagt bij aan een zo spoedig mogelijke en succesvolle terugkeer naar volledig onderwijs.
 • Ouders hebben een belangrijke rol in de schoolgang van hun kind.
 • Activering van kind (en ouders) draagt positief bij aan een succesvol traject.
 • De regie rondom “weer zo snel mogelijk deelnemen aan passend onderwijs” ligt bij het onderwijs.
 • De regie rondom de hulpverlening ligt bij de casusregisseur (over het algemeen het basisteam  van de gemeente).
 • Back to School is een onderdeel in een gezamenlijk onderwijs-zorgarrangement.
 • Bij Back to School werken ouders, kind, school, gemeente (leerplicht & basisteam) en Elker samen in een integraal traject aan in gezamenlijkheid vastgestelde doelen.

Aanpak

Er wordt zo snel mogelijk na verwijzing gestart met het traject. Elker kan het zorgdeel in een integraal onderwijs-zorg-arrangement bieden. Belangrijke voorwaarden voor inzet van dit traject zijn:

 • Betrokkenheid van en samenwerking met ouders
 • Samenwerking met onderwijs: school (van herkomst) is betrokken en heeft regie wat betreft de zorgplicht m.b.t. het bieden van passend onderwijs
 • Samenwerking met leerplicht en basisteam (CJG/sociaal team)

Elker biedt in dit traject:

 • Coaching gericht op de leerling/het kind, in de school- en thuissituatie (soc.emot.vaardigheden, cognitieve vaardigheden en leervoorwaarden)
 • Pedagogische coaching en ondersteuning gericht op de ouders/het gezin (opvoedvaardigheden)
 • Pedagogische coaching gericht op de leerkracht(en) (pedagogische vaardigheden en pedagogisch klimaat)
 • Groepsbehandeling (max 3 dagdelen, max 3 maanden) gericht op het weer leren functioneren in een groep en het vergroten van soc.emot. vaardigheden. (dit vindt zoveel mogelijk plaats in de woonomgeving/op de school van het kind)

Gedurende het traject wordt gewerkt aan diverse doelen:

 • Vergroten van sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden.
 • Het leren functioneren in een groep.
 • Zicht krijgen op (onderwijs)ondersteuningsbehoeften van het kind, in de thuissituatie en in de schoolsituatie.
 • Vergroten van algemene leervoorwaarden en voorwaarden om weer (volledig) deel te kunnen nemen aan onderwijs.
 • Vergroten van pedagogische vaardigheden van ouders.
 • Versterken van het pedagogisch klimaat op de school/in de klas.
 • Versterken van de pedagogische aanpak van de leerkracht(en)

"Het zou zo mooi zijn wanneer we als onderwijs en zorg integraal samen gaan werken als het om kinderen gaat die, om wat voor reden dan ook, dreigen niet meer naar school te gaan."

Directeur basisschool

"En toen was ze ineens thuis… De school kon het niet meer opvangen. We kregen wel hulp in de thuissituatie maar waarom was er vanuit de jeugdhulp geen structurele hulp op school?"

Moeder van een 12-jarige puber

"Het lukt sommige kinderen op onze school niet altijd om in een groep te functioneren. We merken als schoolteam dat we dat niet alleen kunnen opvangen en oplossen. We hebben naast ouders ook expertise van anderen nodig."

Intern begeleider SO