Samenwerking tijdens een ambulante gezinsbehandeling

Samenwerking tijdens een ambulante gezinsbehandeling

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Gezinnen met complexe problematiek ontvangen vaak zorg van verschillende hulpaanbieders aangezien de problemen zich meestal niet beperken tot de thuissituatie. Samenwerking tussen de verschillende specialismen is noodzakelijk om versnippering van de zorg te voorkomen. Maar hoe ziet zo’n samenwerking er nu uit en wat is daarin belangrijk? Karin Bartelds, ambulant hulpverlener van Elker vertelt hierover.

Externe samenwerking via zorgoverleggen

Karin: “Het gezin en de samenwerking met alle gezinsleden is hierbij het uitgangspunt voor alle hulpverleners. In de praktijk betekent dit dat je als gezinsbehandelaar regelmatig contact hebt met andere disciplines rondom het gezin, waaronder school, (jeugd-)ggz instellingen en wijkteams. Doel is om te komen tot een gezamenlijke probleemanalyse en aanpak waarbij de regie bij het gezin blijft. Tijdens zorgoverleggen worden afspraken gemaakt over de werkwijze en wie het aanspreekpunt is voor het gezin. Ook wordt de hulp inhoudelijk geëvalueerd en indien nodig verbeterd. “

Interne samenwerking

Wanneer een jongere tijdelijk niet meer thuis kan wonen omdat er ernstige (gedrags-)problemen  zijn, kan in overleg besloten worden om de jongere tijdelijk in een behandelgroep van Elker te plaatsen. Karin: “Verblijf op een behandelgroep wordt gezien als een tijdelijke interventie binnen het hulptraject. Daarnaast blijft altijd een intensief ambulant traject met het gezin lopen."

Indien deze interventie plaatsvindt tijdens een bestaande ambulante gezinsbehandeling blijft de in het gezin aanwezige gezinsbehandelaar betrokken. Dit om de continuïteit van de zorg te kunnen waarborgen en de samenwerkingsrelatie met alle gezinsleden te behouden. De interne samenwerking tussen ouders, gezinsbehandelaar en groepsleiding van de behandelgroep is in deze fase van groot belang om de behandeling te doen slagen.

Systematisch evalueren en monitoren van de hulp aan zowel de jongere als aan het gezin moeten leiden tot een gezamenlijke probleemaanpak en overeenstemming over de vervolghulp. Bijvoorbeeld het gezin en de jongere voorbereiden op terugkeer van de jongere naar het gezin of de jongere voorbereiden en begeleiden richting zelfstandigheid.

Wanneer er problemen op andere gebieden zijn zoals trauma, crisis, scheiding of een stagnerende ontwikkeling kan er naast de gezinsbehandeling individuele hulp vanuit Elker worden aangeboden en ook dan blijft de gezinsbehandelaar indien nodig betrokken.

Succesfactoren voor goede samenwerking

Om de in- en externe samenwerking tijdens een gezinsbehandeling effectief te laten verlopen zijn bepaalde competenties erg belangrijk. Karin: “Bereidheid om boven het eigen specialisme te gaan staan om zo het gezin centraal te kunnen stellen is een belangrijke waarde. Open communicatie en onderlinge feedback tussen de professionals draagt bij aan een betere afstemming van de hulpverlening. Een pioniersgeest om inventief te kunnen handelen tijdens onverwachte omstandigheden is onmisbaar vanwege de complexiteit van de doelgroep. Deze voorwaarden zijn nodig om positieve resultaten bij deze ingewikkelde doelgroep te kunnen bereiken. “