Samenwerking onderwijs en zorg in belang van jongere

Samenwerking onderwijs en zorg in belang van jongere

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Alleen al de provincie Groningen telt honderden leerplichtige kinderen en jongeren die zonder geldige reden voor langere tijd niet naar school gaan. Meestal spelen er bij deze “thuiszitters” meerdere problemen tegelijk die om specifieke aandacht vragen. Zorg die vanuit school alleen vaak niet wordt geboden. Met de inzet van jongerenhulpverleners die in en vanuit scholen werken biedt Elker intensieve begeleiding thuis en op school en kunnen leerkrachten ondersteund worden.

De afdeling Ambulante Jongerenhulp biedt begeleiding aan jongeren tussen 12 en 23 jaar die problemen ervaren op verschillende gebieden, zoals thuis, op school/werk, met zelfvertrouwen en invulling vrije tijd. Binnen de hulpverlening is het volgen van onderwijs in bijna alle gevallen een belangrijk doel. Daarnaast zijn er voor (dreigende) thuiszitters specifieke programma’s. Deze programma’s worden in nauwe samenwerking met onze ketenpartners uitgevoerd.

Samenwerking met Rebound Groningen

Johan Jans werkt als teamleider op de V(S)O-instelling Rebound Groningen en is verantwoordelijk voor het traject Thuiszitters Voortgezet Onderwijs. Hij vertelt:

“Intensieve samenwerking met jeugdhulpverleners (zoals coaches) en het onderwijs heeft mijns inziens een duidelijke meerwaarde. Op Rebound merken we dat dagelijks. Daar werken we samen met de Elker-jeugdhulpverleners en een WIJ-medewerker. De hulpverlener is in staat om ook op de andere leefgebieden dan alleen school in te zetten. Veel Reboundjongeren hebben behalve op school op meer vlakken problemen: ze hebben verkeerde of juist helemaal geen vrienden of voortdurend ruzie met hun ouders. Daar waar de Reboundmedewerkers vooral in de school aandacht geven kan de hulpverlener ook thuis of elders de jongere opzoeken. De afstemming tussen Reboundmedewerker en hulpverlener is optimaal: op school, regelmatig en op inhoud. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk plan. Extra is de duur van bijvoorbeeld de Rebound Elker coaching, namelijk 6 maanden. Ook als de leerling op zijn oude school de draad weer oppakt, is de hulpverlener betrokken. Tenslotte kan de hulpverlener de verbinding leggen met andere instanties. Kortom, ik zie een duidelijke meerwaarde”.

Bekijk hier de folder over Elker en Rebound Groningen

Op de foto: Tanja Messchendorp, hulpverlener van Elker en Astrid Veldhuizen, bestuurder Elker - Het Poortje.

Samenwerken met School als Wijk ondersteuner Noorderpoort

Lonneke Richardson (School als Wijk ondersteuner Noorderpoort Stadskanaal) vertelt:
“De studieloopbaan begeleider (Slb’er) loopt bijvoorbeeld vast door de negatieve groepsdynamiek in zijn klas. Dan kan de School als Wijk-ondersteuner meedenken en observeren en/of de ondersteuner geeft zelf twee mentorlessen om de sfeer en omgang in de klas en tussen de leerlingen en de Slb’er te verbeteren. Tijdens deze lessen is er een samenwerkingsspel en een kernkwaliteitenspel met de klas gespeeld waarbij de Slb’er in de rol van observant is gezet. Na deze twee lessen is er feedback gevraagd van zowel de leerlingen als de Slb’er. De leerlingen gaven aan dat ze het eerst vreemd vonden om te doen, maar dat ze daarnaast hebben gemerkt dat ze ook plezier met hun klasgenoten konden hebben. De Slb’er vertelde dat hij door de lessen heeft gemerkt dat hij met een andere ‘bril’ naar zijn leerlingen heeft leren kijken. De focus werd van het negatieve gedrag afgeleid en meer gericht op de positieve aspecten van de groep”.

Samenwerken met Taskforce Thuiszitters

Ook werken we in de provincie Groningen met een Taskforce Thuiszitters. In de Taskforce worden kinderen en jongeren besproken waarbij sprake is van (dreigend) niet kunnen meedoen aan onderwijs en/of waarbij sprake is van (dreigend) schooluitval. Kinderen en jongeren worden aangemeld door het primair en voortgezet onderwijs. Deelnemers aan de Taskforce zijn o.a. scholen (basis en voortgezet onderwijs), Expertise- en Consultatieteam passend onderwijs, leerplichtambtenaar, CJG, zorgaanbieders, onderwijsgevende TFT. Zij bespreken de complexe casussen en zetten in op de juiste ondersteuning. Vanuit Elker wordt aan zes overlegtafels in de provincie deelgenomen, meegedacht en hulp geboden door middel van observaties en gesprekken, zowel in de thuissituatie als op school. Dit kan leiden tot intensievere hulp zoals: jongeren coaching of BOOG. Daarnaast zijn er coaches aanwezig in de Taskforce-klas in Hoogezand. Zij ondersteunen in de klas en zijn vanuit deze positie makkelijker bereikbaar voor consultatie, overleg en hulpverlening.

Meer weten wat Elker biedt rondom zorg en onderwijs? Neem contact op met ons team Aanmelding & Advies: aanmelding@elker.nl of 050-5239494

Meer weten?

Meer weten wat Elker biedt rondom zorg en onderwijs? Neem contact op met ons team Aanmelding & Advies: aanmelding@elker.nl of 050-5239494