Ik heb zoveel aan Corrie gehad.

Spoedhulp

Samen in de wijk

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

In een Groninger wijk dreigden buurtbewoners het recht in eigen hand te nemen vanwege extreem overlastgevend gedrag van enkele kinderen uit een gezin. Door goed samen te werken en buiten de eigen kaders te denken hebben politie, Elker en Jeugdbescherming Noord voorkomen dat het escaleerde. Corrie Seefat is ambulant hulpverlener Spoedzorg bij Elker. Samen met de wijkagent vertelt ze over de aanpak.

Ongeremd gedrag
Moeder Anneke heeft vier kinderen. Ze is twee jaar geleden gevlucht uit Algerije omdat ze door haar Algerijnse man mishandeld werd. Het is haar uiteindelijk in mei 2013 gelukt haar vier kinderen in Nederland te krijgen. De kinderen hebben in hun leven veel meegemaakt, kenden geen structuur, kregen niet regelmatig te eten, werden geslagen, leefden veel op straat en kenden geen regels. De kinderen zijn nu 10, 11, 13 en 15. Moeder had het erg moeilijk met de opvoeding, want de kinderen hadden geen respect voor haar, waren ongeremd en uitdagend en bezorgden overlast in de buurt. Door inmenging van haar zus is er via BJZ (Bureau Jeugdzorg) hulp voor moeder gekomen: Elker heeft eerst ambulante spoedhulp ingezet en vanaf augustus Families First in de persoon van Corrie Seefat.

Negatief gedrag negeren
Corrie: “De kinderen waren gewend onder spanning te leven. Dat zochten ze hier in Nederland ook op; ze wisten niet beter dan zich te gedragen als ongeleide projectielen zonder normbesef. Na de ambulante spoedhulp in juni brak de vakantie aan en viel het gezin terug in oude patronen. De oudste zoon heeft vanuit de Algerijnse cultuur geleerd de vaderrol te pakken. En voor hem hoort fysiek geweld daarbij. De politie stond om de dag op de stoep. Vanuit die crisissituatie ben ik toen in het gezin gestart met Families First. Het doel was om uithuisplaatsing te voorkomen. Ik ben begonnen met moeder te leren om het negatieve gedrag van haar kinderen te negeren: dochter van 13 gewoon laten schreeuwen en de deur van de woonkamer dichtdoen. Ging dochter voor ons op het tafeltje liggen, dan praatten we gewoon door en keken niet naar haar. Ook leerde ik moeder het negatieve gedrag te begrenzen vanuit ik-boodschappen. Het werkte, de kinderen werden rustiger. Uiteindelijk is Families First met vier weken verlengd tot acht weken.

Moeder doet erg haar best om haar kinderen in haar gezin te houden. Nu Families First is gestopt, gaat de hulp door via orthopedagogische thuisbegeleiding van Elker.” Moeder Anneke: “Ik heb zoveel aan Corrie gehad. Ze leerde me slecht gedrag negeren en een op een met de kinderen te praten. We zijn er als gezin nog lang niet, maar we hebben al reuzenstappen gezet.”

Creatieve oplossing
De wijkagent: “Het werd onrustig in de buurt. De kinderen uit dat gezin hingen tot laat in de avond op straat, lokten ruzie uit, liepen soms met messen en schroevendraaiers anderen te bedreigen. De buurt ging zich tegen de kinderen verzetten. Een vader dreigde met fysiek geweld om zijn kind te beschermen. Dat was de aanleiding om via BJZ de hulp van Elker in te roepen. Toen Corrie in het gezin was, hebben we overlegd over de dreiging van de buurt die het recht in eigen handen wilde nemen.

Het was een overleg met Corrie en iemand van BJZ. We werden het eens over een creatieve oplossing: het idee was om te proberen de boosheid in de buurt weg te halen door met de buurt in gesprek te gaan.”

De buurt erbij betrekken
Corrie: “Het was belangrijk om dichtbij de methodiek van Families First te blijven. Daarom formuleerden we als hulpvraag voor een gesprek met mensen in de buurt ‘Help mij mijn kinderen op te voeden.’ Ik kreeg van de wijkagent adressen van de meest boze buren en ben met een collega erop af gegaan. We gingen naar die gezinnen toe en lieten hen praten over de overlast die zij ervaren van het gezin. Zo voelden zij zich erkend in hun situatie en kregen ze het gevoel dat ze serieus werden genomen. Wij vertelden wat er ongeveer aan de hand was in dat gezin en dat we binnen het gezin werkten aan de problemen. Ik gaf hun mijn telefoonnummer, dat ze konden bellen als ze overlast zouden ervaren. Ik heb gevraagd of ik bang moest zijn dat die vader voor eigen rechter ging spelen. Hij beloofde dat hij dan mij zou bellen, zodat ik moeder kon helpen haar kinderen in het gareel te krijgen.

Het waren lange gesprekken die we met twee gezinnen hebben gevoerd, maar er kwam begrip voor de situatie en voor de zwaarte van de problemen waar deze moeder voor staat. Deze gezinnen beloofden het verhaal over te brengen aan andere buren.”

Ontschotten
Wijkagent: “In dit soort complexe zaken hebben organisaties in de wijk elkaar nodig en moeten ze buiten hun eigen grenzen durven gaan. Als je dan elkaar even kunt aankijken en kunt afstemmen over oplossingen, werkt dat vaak heel goed. Vooral als je merkt dat de ander ook een stapje meer zet dan in zijn taakomschrijving staat, dan doe je dat zelf ook gauwer.”

Corrie: “Er is regelmatig overleg geweest met allerlei partijen, waaronder CJG, woningbouwvereniging, politie, BJZ. Aanvankelijk waren er partijen die het gezin wilden laten verhuizen. Maar dan doe je aan symptoombestrijding en bestrijd je niet de oorzaak. Daarom kun je veel beter proberen die kinderen te resetten, hen beter te socialiseren. De twee jongste kinderen zijn voor een time-out op de crisisopvang De Hulst geplaatst.

Mijn collega’s van De Hulst werken nauw samen met moeder en kinderen, om het gezin weer gezin te laten worden. Zo gaan de kinderen o.a. naar een sport met hun mentor van De Hulst, zodat ze leren hoe ze hun vrije tijd op een verantwoorde en leuke manier kunnen doorbrengen en hoe ze gewone contacten kunnen krijgen. Wat we als organisaties met elkaar doen is ontschotten en daardoor kunnen we hulp op maat leveren. Want ook dit gezin verdient een plaats in de maatschappij.”

Wat is Families First?
Families First betekent: het gezin eerst. Het is kortdurende hulp aan huis voor gezinnen in een acute crisis. Het doel is om samen met alle gezinsleden de omgang met elkaar te verbeteren en uithuisplaatsing te voorkomen.

Het uitgangspunt van Families First is dat het kind of de jongere het beste thuis kan blijven wonen, als het veilig is in het gezin. De hulp is kortdurend, planmatig en intensief: de gezinswerker is in principe 24 uur per dag bereikbaar en komt bijna dagelijks in het gezin. De hulp richt zich nadrukkelijk op het gezin als geheel.