Over Elker

Raad van Toezicht

Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht

- Toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting.
- Beoordeling van verzoeken tot goedkeuring van de Raad van Bestuur met betrekking tot een aantal belangrijke onderwerpen.
- Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerkingen met rechtspersonen of organisaties.
- Zorgdragen voor een goed functionerend bestuur.
- Zorgdragen voor een goed functionerend toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor maximaal vier jaar. Aftredende leden zijn eenmaal herbenoembaar voor maximaal vier jaar. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gebruikgemaakt van een profielschets. Leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

Leden Raad van Toezicht

Dhr. F.C. van den Berg (waarnemend voorzitter)
Dhr. P.H. Snijders 
Dhr. J. Dijkstra 
Mevr. M.C. Timmerman 
Mevr. F.K. Woltjer