Print pagina

Bij opvoed- en/of opgroeiproblemen zoekt Elker de oplossing altijd in de omgeving waar het kind/de jongere leeft. De (ambulante) hulpverlener van Elker komt daar waar het nodig is, in het gezin, de kinderopvang (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang) en/of op school. In kinderopvang en onderwijs gaat het immers om leren en ontwikkelen en daarmee vaak ook over gedrag. Er kunnen zowel in de thuissituatie als in kinderopvang /onderwijs vragen zijn over hoe om te gaan met het gedrag van het kind/de jongere. Elker biedt daarom verschillende vormen van hulpverlening aan waarbij zoveel mogelijk de verschillende leefwerelden van kind/jongere aan elkaar worden verbonden. 

Samenwerking met kinderopvang en onderwijs

Elker werkt samen met diverse organisatie voor kinderopvang en met de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroeps onderwijs. Elker wil kinderen en jongeren optimaal laten deelnemen aan het onderwijsproces en om die reden negatieve ontwikkeling ombuigen in een positieve. We werken met het onderwijs samen t.a.v. bijv. jonge risicoleerlingen; leerlingen met gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek; (dreigende) thuiszitters.

In individuele hulptrajecten is samenwerking gericht op het optimaliseren van de kansen voor kind/jongere zodat hij/zij kan profiteren van het ontwikkel-/onderwijsaanbod in de kinderopvang en/of school.  Hulp richt zich op kind, gezin en de professionals van kinderopvang en/of school.

Voorbeelden van samenwerking:
-    Project “Vroegtijdig Versterken Vensterwijken”. In 2015/2016 voert Elker, samen met SKSG, en in afstemming met de basisscholen in de wijken SPT (Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk ) en Lewenborg in de stad Groningen een pilot uit met daarin drie ingrediënten: pedagogische coaching op basisscholen en BSO’s; extra BSO=plekken voor kinderen met doelen op sociaal-emotioneel gebied; Rots en Water-trainingen (weerbaarheidstraining). Voor deze pilot is in het kader van “Wijken voor Jeugd” subsidie verleend door de gemeente Groningen.
-    Pedagogische coaching in voorschoolse voorzieningen. In de gemeente Hoogezand-Sappemeer wordt sinds sept. 2013 pedagogische coaching door Elker geboden aan peuterspeelzalen. De coaching is gericht op de professionals van deze voorschoolse voorzieningen; hoe kunnen zij omgaan met: verschillen op de groep; opvallend gedrag; ontwikkelingsproblematiek? etc. Sinds najaar 2015 wordt ook in de gemeenten Menterwolde en Slochteren pedagogische coaching op de peuterspeelzalen ingezet. 

Rebound-coaching
Elker en Rebound hebben de handen ineen geslagen en werken samen om de jongere te helpen terug te keren naar de school van herkomst of een andere reguliere school. Tijdens het Rebound traject krijgt de jongere ondersteuning en coaching van een hulpverlener van Elker. De begeleiding vindt vanuit Rebound plaats en wordt aanvullend ingezet op het les- en ondersteuningsprogramma van Rebound. Na het Rebound traject loopt de coaching nog door. In totaal duurt het traject 6 maanden.

School als Wijk
Samen met andere organisaties levert Elker hulpverleners aan de “School als Wijk” (gestart in 2015 in de stad en provincie), en  het VO WIJ team (gestart in 2016 in de stad Groningen). Deze hulpverleners zijn als ondersteuners actief op VO- en MBO scholen met als doel;

  1. zo vroeg mogelijk interveniëren en preventief werken door aandacht te schenken aan het schoolklimaat, het opvoedingsklimaat, de ondersteuning van docenten en collectieve aanpak.
  2. leerlingen succesvol hun schoolloopbaan laten afsluiten met als resultaat een diploma. (voorkomen veelvuldig of langdurig verzuim, op school houden of passende oplossingen vinden en diploma halen).

In diverse hulptrajecten van Elker wordt heel nauw samengewerkt met kinderopvang en/of school. Immers deze plek vormt een heel belangrijk deel van de leefwereld van kind of jongere.

Het was erg prettig dat de Elker-coach meekeek op de peuterspeelzaal en ons adviezen gaf hoe we konden omgaan met het gedrag van Jelmer. (pedagogisch medewerker psz)