Traject- en behandelduur

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Traject- en behandelduur

Geplaatst op: 14 december 2016

Cliënt vraag centraal

Voor Elker was de transitie aanleiding om ons aanbod kritisch te toetsen aan de vraag van de cliënt. We hebben onze maatschappelijke opdracht en leidende principes hierop afgestemd. Een van onze belangrijkste uitgangspunten is: behandeling is zo licht mogelijk en zwaar indien nodig. We willen transparant zijn over onze te behalen doelen en resultaten en het daarbij passende traject, inclusief de zwaarte en de duur van onze behandeling(en).

Maatschappelijke opdracht Elker

Kom op voor de rechten en belangen van kwetsbare kinderen en jongeren. Zorg wanneer de ontwikkeling van een kind of jongere niet goed verloopt, dat het ontwikkelingspad een positieve wending krijgt, waardoor zij en het gezin in eigen omgeving op eigen kracht (weer) veilig en duurzaam verder kunnen. Zet hiertoe de juiste hulp zo snel mogelijk en aantoonbaar effectief in.

 

Leidende principes Elker en Het Poortje
Binnen Elker en Het Poortje werken we vanuit onze leidende principes. We zijn daarbij systemisch gericht op participatie en eigen kracht en doen dit vanuit vakmanschap, verbinding en vertrouwen. Klik hier voor het volledige document met de leidende principes.

Passend traject
Op basis van de hulpvraag en de gezamenlijk vastgestelde doelen,  biedt Elker trajecten die opgebouwd kunnen zijn uit verschillende onderdelen. Bij voorkeur vindt onze behandeling plaats in de eigen omgeving van het kind of de jongere. Soms is een zwaardere interventie zoals dagopvang of uithuisplaatsing nodig om de gewenste positieve wending te krijgen. Er is dan vaak sprake van stagnatie in de ontwikkeling en/of onveiligheid en dus de vraag om een vervangende opvoedomgeving. In dat geval zal naast de plaatsing met behandeling altijd actief met ouders/verzorgers/ systeem worden gewerkt om de terugkeer naar huis mogelijk te maken. Als dit vanwege onveiligheid of ontwikkelingsrisico niet mogelijk is, bieden we verschillende vervolgtrajecten zoals pleegzorg, gezinshuis, verblijf zonder behandeling of ambulante woonbegeleiding.

Behandelduur
Wij willen transparant zijn over de behandelduur, onze werkwijze en de inzet van onze specialistische zorg. We  zorgen ervoor dat we onze hulp op termijn weer veilig kunnen afbouwen. Dit betekent dat we met elkaar zodanig de randvoorwaarden hebben geregeld, dat de jongere weer zelf of samen met zijn ouders de regie kan pakken en zonder ons verder kan. Verblijf op de behandelgroep is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Onze aanpak is gericht op de jongere en het systeem. We zetten deskundigheid in vanuit de jeugdhulp en het onderwijs om dit samen te bereiken. Dit wordt periodiek besproken met alle betrokkenen rondom de jongere om de vervolgstappen samen te beoordelen.

Zorgtoewijzing
Bij verblijf op de behandelgroep is de maximale verblijfsduur in eerste instantie een half jaar. Als dit ontoereikend blijkt, kan de verblijfsduur verlengd worden. In de beginfase van het traject wordt gezamenlijk het perspectief vastgesteld (terug naar huis, pleegzorg, gezinshuis, zelfstandig wonen). Na verblijf kan het behandeltraject in de thuissituatie of elders worden voortgezet middels ambulante hulp. 

Advies nodig?
Wilt u meer weten over ons hulpaanbod of heeft u andere vragen over de mogelijkheden van Elker, neem dan contact op met ons team Aanmelding & Advies: 050-5239494.