Nieuws

Samenwerking Elker en Kentalis

22 okt 2019

Elker en Kentalis werken samen voor het jonge kind met ernstige ontwikkelingsproblematiek én een taalontwikkelingsstoornis.

Aanleiding


Er zijn kinderen met comorbide problematiek: het tegelijkertijd voorkomen van twee of meer stoornissen. Sommige kinderen hebben ernstige ontwikkelingsproblematiek en een ernstige taalontwikkelingsstoornis (TOS). Enkel inzet van vroegbehandeling TOS is voor deze kinderen niet toereikend evenals alleen behandeling bij de eerstelijns logopedist in combinatie met jeugdzorg. Het kind heeft intensieve en interdisciplinaire behandeling nodig op beide ontwikkelingsgebieden. Doorgaans wordt vrij rigide gekeken welke stoornis voorliggend is en krijgt het kind vooral daarvoor specifieke zorg toegewezen. Behandeling binnen een derdelijns zorgorganisatie óf behandeling binnen de jeugdzorg. Vaak ervaart de behandelende instelling een duidelijke handelingsverlegenheid, omdat niet alle hulpvragen beantwoord kunnen worden. Elker en Kentalis zijn samen gaan zoeken naar een oplossing voor dit probleem middels het project ‘Samen op maat voor mij’.

Doel van het project ‘Samen op maat voor mij’


Het project richt zich op jonge kinderen van 2,5 tot 5 jaar met ernstige ontwikkelingsproblematiek én een taalontwikkelingsstoornis. Doel van het project: het creëren van een integraal specialistisch behandelaanbod voor deze jonge kinderen. We werken aan kwaliteitsverbetering, expertise-uitwisseling en op maat gemaakte behandelprogramma’s.

Tussenstand: het gewenste resultaat


Het project is nu ruim een half jaar verder en inmiddels hebben vijf (pilot)kinderen het gezamenlijk behandelaanbod gekregen. Twee kinderen zijn alweer uitgestroomd. Voor een van de uitgestroomde kinderen was het mede dankzij deze aanpak mogelijk om te starten op een reguliere basisschool. Ook is de zorg rondom de spraaktaalontwikkeling bij beide kinderen inmiddels afgeschaald en overgenomen door de eerstelijns logopedist. Dit is precies wat we voor ogen hadden; kortdurende intensieve behandeling op beide ontwikkelingsgebieden en zodra het mogelijk is weer afschalen naar de eerstelijnszorg.

De logopedist van Kentalis:
“Voor beide jongens is de totaalaanpak heel helpend geweest. Het gedrag is genormaliseerd waardoor de spraak-/taalontwikkeling beter behandelbaar was. Een groot voordeel was de inzet van linguïstisch onderzoek en de behandeling van het gehele systeem. De pedagogisch medewerkers en ouders kregen meer inzicht in de spraak-/taalontwikkeling en in wat dit betekende voor het handelen. Het gedrag was daardoor ook beter te begrijpen.”

De pedagogisch medewerker van Elker:
“In het werken met de kinderen is de kwaliteit van het contact voor mij erg belangrijk en waardevol; aansluiten bij het kind en op positieve wijze uitlokken in wat hij of zij te leren heeft. Door de coaching vanuit Kentalis en de concrete tips die ik daaruit heb meegenomen, heb ik weer extra handvatten om dit vorm te geven. Specifiek als het gaat om stimuleren en uitlokken van taal. Maar in bredere zin ook als het gaat om communicatie met een kind. Het is waardevol om jezelf zo steeds verder te ontwikkelen in het leren 'verstaan' van een kind en hem of haar vervolgens erin te ondersteunen meer taal te gebruiken om zich te uiten.”

De ouders:

‘’We zijn enorm blij met alles wat ons kind heeft geleerd, door alle hulp van beide organisaties op één plek is ons kind heel erg vooruit gegaan. Hij kan nu veel beter vertellen wat hij wil waardoor hij andere kinderen niet zo vaak meer pijn doet. Hij is nu toe aan de volgende stap: school.’’

Samenwerking heeft grote meerwaarde


De medewerkers van Elker en Kentalis vinden dat de samenwerking een grote meerwaarde heeft. Het creëren van één veilige leeromgeving en de bundeling van expertise en behandeling geeft in de praktijk daadwerkelijk het gewenste resultaat. 

Uitdagingen en knelpunten


Zorgen voor voldoende tijd en geld is een blijvende uitdaging. Beide organisaties hebben met verschillende financiering stromen te maken. Wet- en regelgeving maakt het proces complex. Dit zorgt voor verhoging van de werkdruk. Knelpunten, zoals wachttijden bij aanmelding, het onderling afstemmen tussen beide organisatie over inhoud en planning van de behandelingen zorgen voor organisatorische uitdagingen. De aankomende periode wordt gebruikt om hier oplossingen voor te vinden zodat de gezamenlijke zorg voor het kind geborgd kan worden.

Spelregels omtrent de verwijzing


Er leven vaak nog vragen bij verwijzers omtrent de verwijsroute en criteria. Voor het gezamenlijk behandelaanbod geldt dat er een verwijzing naar de derdelijnszorg TOS nodig is én een verwijzing naar jeugdzorg.

Vervolg van het project


Dit project van het gezamenlijk behandelen van jonge kinderen wordt in januari 2020 geëvalueerd. Er wordt dan bekeken hoe dit gezamenlijk behandelaanbod geborgd kan worden binnen beide organisaties en hoe dit product breder ingezet kan worden.

Meer informatie?


Voor vragen over dit project kun je terecht bij Maaike Brandenburg (Kentalis) via samenopmaatvoormij@kentalis.nl, Rosalie Hertsenberg (Elker) r.hertsenberg@elker.nl of Saskia Wiersma (Elker) s.wiersma@elker.nl