Nieuws

Nieuws

Jaarverslag Beschermd Wonen 2020

9 jul 2021

Hierbij presenteren we het Jaarverslag 2020 van Beschermd Wonen en Opvang, van Elker Jeugdhulp & Onderwijs. In het jaarverslag legt Elker verantwoording af over het beleid dat in 2020 is gevoerd met betrekking tot de uitvoering van de kwaliteit van de ondersteuning binnen Beschermd Wonen, in de stad en provincie Groningen. Binnen Groningen is Beschermd Wonen (WMO) centraal geregeld voor alle gemeenten, inclusief de stad. In 2020 is er een start gemaakt met het verkennen van de samenwerking met de afzonderlijke gemeentes i.v.m. decentralisatie naar de afzonderlijke gemeenten in 2021.

Het jaarverslag geeft inzicht in de wijze waarop Elker cliënten bij haar kwaliteitsbeleid heeft betrokken. Daarnaast geeft het jaarverslag informatie over de wijze waarop kwaliteitsbeoordeling heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan. Tot slot geeft het verslag antwoord op de vraag welk gevolg de organisatie heeft gegeven aan klachten en meldingen over de kwaliteit van de verleende zorg. Het jaar 2020 was een bijzonder jaar i.v.m. de corona pandemie. In het jaarverslag is een apart hoofdstuk opgenomen, met daarin de ervaringen m.b.t. het coronajaar. Voor de financiële cijfers verwijzen we naar de jaarrekening.

Beschermd Wonen is een hulpvorm van Elker Jeugdhulp en onderwijs. Beschermd Wonen biedt begeleiding aan jongeren tussen 17 en 25 jaar bij het zelfstandig wonen. Doelgroep zijn jongeren met psychiatrische en psychosociale problematiek, die intensieve begeleiding nodig hebben. Naast de woonbegeleiding kan er sprake zijn van aanvullende behandeling. De psychiatrische problemen zijn beheersbaar en niet meer allesbepalend in het dagelijks leven van de jongere. De begeleiding is gericht op vergroting van de zelfredzaamheid, waarbij veel aandacht wordt gegeven aan de competentievergroting van de jongere. In 2020 leek er sprake te zijn van een toename van complexe problematiek, mogelijk veroorzaakt door het krimpen van de gesloten jeugdzorg en afname klinische bedden.