Nieuws

Elker en Kentalis tekenen voor testjaar ’Samen op maat voor mij’

12 nov 2020

Elker en Kentalis hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor een testjaar voor het gezamenlijk behandelaanbod ’Samen op maat voor mij’. Het testjaar is een vervolg op het project ‘Samen op maat voor mij’. Tijdens dit testjaar kunnen er geen kinderen meer worden aangemeld voor dit behandelaanbod.

Over het project

Vorig jaar oktober informeerden wij u over het verloop van het project ‘Samen op maat voor mij’. In december 2019 heeft de projectgroep samen met het behandelaren en de stuurgroep het project geëvalueerd. Het project bestond uit twee opdrachten:
• Opdracht 1: Het gezamenlijk behandelen van de kinderen op één locatie.
• Opdracht 2: Het ontwikkelen van het gezamenlijk behandelproduct ‘Samen op maat voor mij’, zodat het product duurzaam ingezet kan worden binnen beide organisaties.

Wat is het resultaat?

Beide opdrachten zijn afgerond. Er is een aantal mooie resultaten zichtbaar:
- Het gezamenlijk behandelen op één locatie heeft het gewenste effect op de ontwikkeling van het kind.
- De weg naar het product wordt goed gevonden door de verwijzers, dat is merkbaar aan de hoeveelheid aanmeldingen.
- De samenwerking tussen beide organisaties wordt als motiverend ervaren.
- Er is een mooi expertiseplan gemaakt waarin beide organisaties elkaar versterken door expertise met elkaar uit te wisselen.
Naar aanleiding van de evaluatie is met elkaar besloten een testjaar in te zetten.

Waarom een testjaar?

Het testjaar is nodig om het ontwikkelde product te kunnen aanscherpen en bijstellen waar nodig. Daarnaast wordt het testjaar gebruikt om te kijken of de laatste knelpunten opgelost kunnen worden, zodat het product rendabel ingezet kan worden binnen beide organisaties.

Opnamestop gedurende het testjaar

Bij de start van de pilot is een belangrijke randvoorwaarde afgesproken: binnen ‘Samen op maat voor mij’ kunnen maximaal vier kinderen worden behandeld. Met deze groepsgrootte zijn wij in staat de kwaliteit te waarborgen gedurende het testjaar. Op dit moment zijn er vier kinderen in behandeling en zit de groep vol. Naar alle waarschijnlijkheid stromen er ook geen kinderen meer uit voor de einddatum van het testjaar (mei 2021). Er kunnen dus geen kinderen meer worden aangemeld voor ‘Samen op maat voor mij’ gedurende dit testjaar.


Hoe verloopt het testjaar tot nu toe?

Het testjaar is bijzonder gestart omdat we te maken kregen met het coronavirus. Maar desondanks hebben beide organisaties zo snel mogelijk een werkbare situatie gecreëerd.


Wanneer komen we weer bij u terug?

Het testjaar is in verband met corona verlengd tot mei 2021. We weten dan of dit gezamenlijk behandelaanbod geborgd kan worden binnen beide organisaties en hoe dit behandelaanbod breder ingezet kan worden.

Een pedagogisch behandelaar vertelt:

“Het is mooi om te zien dat we de expertise van beide organisaties kunnen inzetten om kind en gezin te helpen. Zelfs in deze coronaperiode konden we onze krachten bundelen. De kinderen kregen in deze periode werkjes vanuit de groep thuisgestuurd en er was vaak contact met de mentor. Het begeleiden van ouders gebeurde via videobellen; in veel gevallen lukte dat goed. Via een digitaal platform was er contact met ouders. Hier konden ouders filmpjes, opdrachten en luisterbestanden voor het kind gebruiken gericht op het stimuleren van de spraak-/taalontwikkeling in de thuissituatie. Ouders gingen hier samen met het kind voortvarend mee aan de slag. In mei werd de behandeling op locatie hervat.”

Meer informatie?

Voor vragen over dit project kun je terecht bij Maaike Brandenburg (Kentalis) via samenopmaatvoormij@kentalis.nl, Rosalie Hertsenberg (Elker) r.hertsenberg@elker.nl of Saskia Wiersma (Elker) s.wiersma@elker.nl