Hulp aan het gezin

Ambulante hulp in gezin

Voor gezinnen met jeugdigen  in de leeftijd van 0 -18 jaar waarbij er sprake is van problemen op diverse gebieden, zoals ontwikkeling, opvoeding, functioneren van het gezin. Om hierbij te helpen en ondersteunen wordt Intensieve ambulante hulp ingezet in het gezin zodat ouders (opvoedings)vaardigheden aanleren en het kind veilig kan opgroeien. Er zijn diverse vormen van ambulante hulp. Afhankelijk van de hulpvraag zal de meest passende vorm van hulp  worden ingezet.

Behandelgroep 24-uurs

Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen, al dan niet in combinatie met een ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek, voor wie behandeling in de thuissituatie onvoldoende resultaat biedt. Er is tijdelijk een veilige, rustige en stabiele omgeving nodig zodat  de jongere  zich goed kan richten op de behandeling.  Behandeling vindt plaats in een orthopedagogische of orthopsychiatrische behandelgroep. Verblijf op een behandelgroep wordt gezien als een tijdelijke interventie binnen het hulptraject, waarnaast altijd een intensief ambulant traject met het gezin loopt.

Beschermd wonen en Begeleid zelfstandig wonen

Begeleid zelfstandig wonen

Voor jongeren van 16 tot 18 jaar die door complexe problematiek (gezinsproblemen, psychiatrische- en/of psychosociale problematiek) niet (meer) thuis kunnen wonen en ondersteuning nodig hebben bij het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te wonen. Er is veelal sprake van problematiek die effect heeft op alle levensgebieden/ ontwikkelingstaken. In deze fase is er nog vaak sprake van behandeling die d.m.v. intensieve begeleiding wordt bestendigd.

Beschermd wonen

Dit biedt begeleiding en toezicht aan cliënten in de leeftijd van 16 tot 23 jaar. Elker zorgt voor een veilige en beschermde woonomgeving waar vanuit de cliënt naar zelfredzaamheid en participatie wordt begeleid, zodat de cliënt deelneemt aan de samenleving en op termijn zelfstandig kan wonen.
Beschermd wonen is gericht op de doelgroep jongeren met complexe psychiatrische problematiek en daarmee samenhangende gedragsproblemen. Het betreft jongeren met ontwikkelingsstoornissen, die in behandeling zijn of zijn geweest. Het chronische karakter van de problematiek is kenmerkend, het betreft levensloopproblematiek die in verschillende levensfasen begeleiding op maat vraagt. De psychische problematiek heeft effect op alle levensgebieden/ ontwikkelingstaken. Er is sprake van variatie in beschikbaarheid van de begeleiding en toezicht.

Pleegzorg

Wanneer kinderen om uiteenlopende omstandigheden, zoals onveiligheid, beperkte ontwikkelingsmogelijkheden onbeschikbaarheid van ouders, niet meer thuis kunnen wonen, kan pleegzorg kan worden ingezet. De jeugdige wordt  (tijdelijk) uit huis geplaatst  in een pleeggezin. Wanneer  de ontwikkeling van het kind/de jongere stagneert of de pleegouders extra ondersteuning nodig hebben kan er tijdelijk extra begeleiding of therapie worden ingezet.