Hulpaanbod

Samenwerking kinderopvang en onderwijs

Ambulant

Bij opvoed- en/of opgroeiproblemen zoekt Elker de oplossing altijd in de omgeving waar het kind/de jongere leeft. De (ambulante) hulpverlener van Elker komt daar waar het nodig is, in het gezin, de kinderopvang (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang) en/of op school. In kinderopvang en onderwijs gaat het immers om leren en ontwikkelen en daarmee vaak ook over gedrag. Er kunnen zowel in de thuissituatie als in kinderopvang /onderwijs vragen zijn over hoe om te gaan met het gedrag van het kind/de jongere. Elker biedt daarom verschillende vormen van hulpverlening aan waarbij zoveel mogelijk de verschillende leefwerelden van kind/jongere aan elkaar worden verbonden. 

Samenwerking kinderopvang en onderwijs

Elker werkt samen met diverse organisatie voor kinderopvang en met de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroeps onderwijs. Elker wil kinderen en jongeren optimaal laten deelnemen aan het onderwijsproces en om die reden negatieve ontwikkeling ombuigen in een positieve. We werken met het onderwijs samen t.a.v. bijv. jonge risicoleerlingen; leerlingen met gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek; (dreigende) thuiszitters.

In individuele hulptrajecten is samenwerking gericht op het optimaliseren van de kansen voor kind/jongere zodat hij/zij kan profiteren van het ontwikkel-/onderwijsaanbod in de kinderopvang en/of school.  Hulp richt zich op kind, gezin en de professionals van kinderopvang en/of school.

Voorbeeld van samenwerking:
Pedagogische coaching in voorschoolse voorzieningen. In de gemeente Midden-Groningen wordt pedagogische coaching door Elker geboden aan peuterspeelzalen en onderbouw van het basisonderwijs. De coaching is gericht op de professionals van deze voorschoolse voorzieningen. Hoe kunnen zij omgaan met: verschillen op de groep, opvallend gedrag, ontwikkelingsproblematiek, etc. Ook begeleiden we kinderen in de overgang van peuterspeelzaal naar school. 

Rebound-coaching

Elker en Rebound hebben de handen ineen geslagen en werken samen om de jongere te helpen terug te keren naar de school van herkomst of een andere reguliere school. Tijdens het Rebound traject krijgt de jongere ondersteuning en coaching van een hulpverlener van Elker. De begeleiding vindt vanuit Rebound plaats en wordt aanvullend ingezet op het les- en ondersteuningsprogramma van Rebound. Na het Rebound traject loopt de coaching nog door. In totaal duurt het traject 6 maanden.

In diverse hulptrajecten van Elker wordt heel nauw samengewerkt met kinderopvang en/of school. Immers deze plek vormt een heel belangrijk deel van de leefwereld van kind of jongere. 

Meer informatie? Neem dan contact op met team Aanmelding & Advies. Telefonisch: 050 523 94 94  of mail naar aanmelding@elker.nl