Hulpaanbod

Portalis (scholen)

12 - 23 jr

Op locatie

Elker biedt Voortgezet Speciaal Onderwijs aan jongeren verblijvend bij JeugdzorgPlus, Justitiële Jeugdinrichting, Behandelcentrum Woodbrookers en aan  leerlingen. Tevens biedt Elker onderwijs aan jongeren die, thuis of elders wonend, de open vso-school van Elker in Groningen bezoeken en aan leerlingen op externe scholen in de regio.

Positive Behavior Support (PBS)

Sinds 2017 werkt Elker als voortgezet speciaal onderwijsorganisatie met Positive Behavior Support (PBS). Deze methodiek wordt gebruikt binnen de gesloten en open vso-locaties. PBS is een schoolbrede aanpak bedoeld om een positief en veilig schoolklimaat te bevorderen en wordt ook bij jeugdhulporganisaties geïmplementeerd.

Doel van de aanpak is probleemgedrag te voorkomen en een positief, veilig leerklimaat te bieden waarvan alle kinderen en jongeren optimaal kunnen profiteren. Onderdeel is het uitspreken en aanleren van heldere gedragsverwachtingen. Dit zijn de pijlers waar het om gaat:

 • Schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden
 • Preventie: zoveel mogelijk problemen voorkomen
 • Positieve insteek: helder zijn in wat je wilt zien en horen, dit actief aanleren en positief bekrachtigen
 • Besluitvorming over gedrag op basis van data gegevens
 • Samenwerken met ouders en ketenpartners

Partners

Elker wil jongeren die in in JeugdzorgPlus en JJI verblijven en leerlingen van de open vso zo goed mogelijk onderwijs bieden. Op passend niveau, in passend tempo en met oog voor de individuele problematiek. We werken hiervoor samen met verschillende instellingen: RENN4, het Noorderpoort en het Alfa-college.

Ketentrajecten

Tijdens het onderwijstraject van de leerling werken we dagelijks vanuit een behandelplan. Voor zover Elker deze expertise niet zelf in huis heeft, doen we een beroep op externe instanties en instellingen. Deze externe hulp is altijd gericht op een verbetering van en ontwikkeling in het volgen van onderwijs.

RENN4

Elker werkt samen met Stichting RENN4 (Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland, cluster 4 scholen). We delen deskundigheid in het uitvoeren van onderwijs en arbeidstoeleiding voor jongeren in het speciaal onderwijs en zorgen hiermee voor de ontwikkeling van onze kennis.   

Overige samenwerkingen

Daarnaast heeft Elker samenwerkingsverbanden met:

 • Het Noorderpoort
 • Het Alfa-College
 • Scholen voor VO/VMBO/praktijkonderwijs in Noord-Nederland.

Na het onderwijs van Elker

We willen jongeren een doorlopend onderwijstraject bieden waarbij een passend vervolg na vertrek bij Elker gegarandeerd is. Zodra het eind van het verblijf van een leerling in zicht komt, zoeken we samenwerking met externe organisaties en instanties.

Aanmelding en begintraject

 1. Als jongeren in JeugdzorgPlus of JJI geplaatst worden, worden zij uitgeschreven op de eigen school en automatisch ingeschreven bij het onderwijs van Elker. Als een jongere geplaatst wordt in Behandelcentrum Woodbrookers, dan wordt hij of zij ingeschreven bij het onderwijs van Elker als de jongere daarvoor in aanmerking komt.

 2. Op een van de eerste dagen heeft de jongere een intakegesprek met de loopbaanbegeleider. De loopbaanbegeleider bekijkt samen met de jongere op welk niveau de jongere werkt en wat de toekomstplannen van dat moment zijn. Ook wordt er gesproken over motivatie, gedrag in de klas, omgang met volwassenen en meer. We vragen ook informatie op bij de oude school. Samen bekijken we wat de beste plek is om te beginnen.

 3. De eerste paar weken kijken we hoe het gaat. Daarna maken we een ontwikkelingsperspectiefplan met o.a. de leer- en gedragsdoelen. Het ontwikkelingsperspectiefplan is een onderdeel van het perspectief- of behandelplan.