Justitiële Jeugdinrichting (JJI)

Ketenpartners

Bij de JJI van Elker bieden we een sluitende aanpak om een verbetering of verandering van het gedrag van een jongere tot stand te brengen. Naast onze eigen deskundigheid maken we waar nodig gebruik van de expertise van andere instellingen en instanties.

Soms kan deze externe expertise en behandeling binnen de JJI van Elker worden ingezet. Soms is het nodig dat een jongere hiervoor een andere instelling bezoekt. We werken tijdens en na het verblijf van een jongere daarom nauw samen met:  

 • Jeugdbescherming Noord
 • Reclasseringsorganisaties (volwassen en jeugdreclassering)
 • Kinder- en Jeugdpsychiatrie (Accare en AFPN)
 • Instellingen voor Verslavingszorg (VNN)
 • Raden voor de Kinderbescherming
 • Openbaar Ministerie
 • Gemeenten en gemeentelijke instellingen
 • Onderwijsinstellingen
 • Reïntegratiebedrijven
 • Woonvoorzieningen
 • Politie
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Voortgang

In de periode dat een jongere bij de JJI van Elker verblijft, vinden er perspectiefplan-besprekingen plaats. Soms is het van belang dat, naast de ouder(s) ook externe instanties aanschuiven. Verder bespreekt Elker regelmatig in netwerk- en trajectberaden de voortgang van het traject van een jongere met instanties als de Raad voor de Kinderbescherming, (jeugd)reclassering en de Gemeente.

Vervolg

Zodra het eind van het verblijf van een jongere bij de JJI van Elker in zicht komt, betrekken we externe organisaties/instanties intensief bij de vervolgbehandeling. We nemen het initiatief tot samenwerking. Dit alles om een zo goed mogelijke terugkeer naar de regio van herkomst mogelijk te maken. Soms gaan jongeren weer thuis wonen en is extra (intensieve) thuis/gezinsbegeleiding nodig. Soms gaat een jongere (begeleid) zelfstandig wonen of wordt een jongere binnen een woonvoorziening (KTC of Beschermde Woonvorm) geplaatst.