JeugdzorgPlus

Over JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus in Groningen is een instelling voor intensieve gesloten behandeling. Wij begeleiden en behandelen gezinnen met jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen. Bij deze jongeren dreigt hun ontwikkeling ernstig verstoord te raken en zijn er zorgen rondom de veiligheid, voor henzelf of hun omgeving. Als de kinderrechter een machtiging gesloten jeugdzorg of een voorwaardelijke machtiging heeft afgegeven, kan opname in de gesloten instelling plaatsvinden.Wij zijn van mening dat, waar mogelijk, de behandeling van jongeren en hun gezin vooral in eigen context moet plaatsvinden. De gesloten behandeling richt zich dan ook op het creëren van voorwaarden die het mogelijk maken om veilig en effectief, in de eigen sociale omgeving, verder te kunnen. Daarvoor zetten we het behandeltraject Doen Wat Werkt in.

Ambitie

Onze ambitie is om te zorgen voor een positief keerpunt in het ontwikkelingspad van de jongere die vastloopt in het gezin, de schoolgang en de hulpverlening. We richten ons op de vraag: ‘Wat is er nodig om deze jongere veilig en effectief in eigen sociale context met aldaar beschikbare hulp en steun weer verder te helpen?" Vanaf dag één wordt samen hard aan de toekomst van de jongeren gewerkt.

Doen Wat Werkt

De Doen Wat Werkt-aanpak is de basis voor behandeling in JeugdzorgPlus en is geheel gericht op het bereiken van een keerpunt. Om dit te bewerkstelligen, leveren samenwerkende instellingen ambulante ondersteuning (MST, MDFT, ReGT) naast de inzet van JeugdzorgPlus en ongeacht het perspectief van zorg; thuis, op kamers of in een andere geschikte open voorziening. We laten de jongere en het gezin niet zomaar los. Intensieve nazorg en een terugvalpreventieplan door middel van kortdurende gesloten time-outmogelijkheden maken onderdeel uit het JeugdzorgPlus-aanbod.

Doelgroep

Doen Wat Werkt is een behandelprogramma voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen waarbij veiligheid van zichzelf of anderen aan de orde is. Vaak zijn het jongeren die onbereikbaar lijken voor hulpverlening en die een ernstig bedreigde ontwikkeling hebben. Doen Wat Werkt richt zich op de jongere en zijn gezin of vervangend gezinssysteem. Vanaf de eerste dag betrekken we ouders of vervangende opvoeders actief in deze begeleiding en behandeling. Wij helpen de jongere, ouders of vervangende opvoeders en de verwijzers om opnieuw grip op de situatie te krijgen.

Efficiëntere behandeling jongeren dankzij Doen Wat Werkt

In 2006 werd behandelprogramma Doen Wat Werkt binnen JeugdzorgPlus in Groningen ingezet op twee leefgroepen voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. De afspraak was destijds dat deze jongeren na een korte gesloten behandeling van zes weken terug naar huis konden onder de voorwaarde dat een  bewezen effectief ambulante therapie ingezet zou worden. Hoe effectief is deze behandelmethode nu?


Doen Wat Werkt

Door de jaren heen is het programma doorontwikkeld. Op dit moment gebruiken alle JeugdzorgPlus-groepen Doen Wat Werkt en wordt de methode ingezet als een strategische interventie in een ambulant behandeltraject. 

Preventie via Servicepunt JeugdzorgPlus

Via het Servicepunt JeugdzorgPlus willen we naast crisishulp ook preventieve hulp organiseren. Door als verwijzer in een vroeg stadium met het Servicepunt JeugdzorgPlus contact op te nemen, kan gesloten opname van jongeren in een aantal gevallen voorkomen worden. Bijvoorbeeld door intensieve ambulante hulp (de programma’s Multi Systeem Therapie, Multidimensionale Familietherapie of Relationele Gezinstherapie) en het middel ‘voorwaardelijke machtiging’ vroegtijdig in te zetten. 

Gesloten opname

Als tijdelijke opname toch nodig is, streven we ernaar binnen zes weken te realiseren dat een jongere JeugdzorgPlus kan verlaten. Op basis van de Signs of Safety-methode wordt bepaald of de jongere terug naar de thuisomgeving kan of dat de periode van geslotenheid verlengd moet worden. Als een jongere terug naar zijn vorige woonplek  kan, dan gebeurt dat met vijf tot zes maanden ondersteuning van bovengenoemde ambulante programma’s.  Na afronding van de ambulante hulp wordt er nog voor de duur van 12 maanden activerende nazorg geboden. Behandelprogramma Doen Wat Werkt wordt dus al jaren met succes toegepast, en het aanmeldpercentage van jongeren is lager. Door deze aanpak kunnen daarnaast meer jongeren geholpen worden met hetzelfde budget.       
 

Servicepunt JeugdzorgPlus

Bij het Servicepunt JeugdzorgPlus kunnen verwijzers, hulpverleners en ouders terecht voor advies over jongeren die (mogelijkerwijs) met JeugdzorgPlus in aanraking komen. Het Servicepunt onderzoekt samen met verwijzers, ouders, jongeren en betrokken hulpverleners wat er nodig is om veilig en effectief weer verder te kunnen. Er wordt hulp geboden bij het bieden van trajectzorg volgens de Doen Wat Werkt-aanpak, zodat besloten behandeling zoveel mogelijk voorkomen of verkort wordt.

Eén gezicht

Bij het Servicepunt JeugdzorgPlus komt het behandelaanbod van verschillende zorgaanbieders samen. Elker, Woodbrookers, Jeugdhulp Friesland, Yorneo, Accare, VNN, PC Noord en Jeugdbescherming Noord staan tot de beschikking om mee te denken in wat nodig is. Heeft u een jongere in zorg die zich keer op keer onttrekt aan hulpverlening? Vormt een jongere met zijn of haar gedrag een risico voor zichzelf of voor anderen? Informeer dan naar behandelmogelijkheden via het Servicepunt JeugdzorgPlus.

Contact

Voor vragen over een casus of om een jongere aan te melden kunt u contact opnemen met het Servicepunt JeugdzorgPlus: 050 851 46 06 of servicepunt@elker.nl