Print pagina

Zicht krijgen op de mogelijkheden en de beperkingen van het kind met sterk vermoeden van GGz-diagnose.

Voor wie

Voor kinderen, en hun ouders/verzorgers, van 0-6 jaar met een (sterk vermoeden van een) een Autisme Spectrum Stoornis, psychiatrische diagnose in te delen in ofwel de DC0-3 ofwel de DSM-IV-TR classificatie. Voorbeelden zijn Autisme Spectrum Stoornis, angststoornis, reactieve hechtingsstoornis, regulatiestoornis of ADHD/ODD.

Het gaat om kinderen met een ontwikkelingsachterstand op verschillende ontwikkelingsdomeinen, zonder dat er een verstandelijke beperking is vastgesteld. Het betreft kinderen die baat hebben bij een intensieve en meer individuele behandeling dan geboden wordt binnen de overige zorgprogramma’s van het Medisch Kinder Dagverblijf (MKD).

Kinderen van 0- 2,5 jaar behandelen we zoveel mogelijk ambulant in het gezin.

Aanleiding

Kinderen die specifiek baat hebben bij een intensieve, meer individueel gerichte behandeling in een aangepaste prikkelarme omgeving met veel structuur in tijd, activiteiten en omgang.

De kinderen hebben wellicht door hun ontwikkelingsstoornis onvoldoende vaardigheden om te kunnen voldoen aan de ontwikkelingstaken die passend zijn bij hun leeftijd of ontwikkelingsfase, waarbij er rekening gehouden wordt met hun mogelijkheden. Bij de ouders/verzorgers kan er sprake zijn van (ernstige) opvoedingsproblematiek en/of psychiatrische problematiek. Er kan sprake zijn van een verstoorde balans tussen draagkracht en draaglast.

Doel

Zicht krijgen op de mogelijkheden en de beperkingen van het kind. Tevens het vergroten van vaardigheden om te kunnen voldoen aan ontwikkelingstaken. De ouders krijgen inzicht in de problematiek van hun kind en beschikken over voldoende pedagogische vaardigheden om hun kind te ondersteunen.

Achterliggende gedachte

Soms is de problematiek van een kind van dusdanige aard, dat een kind behandeld en geobserveerd moet worden in een kleine setting. Intensieve deeltijdbehandeling van Elker biedt deze specialistische hulp.

Aanpak

In de eerste weken staat observatie centraal. Er wordt informatie ingewonnen over het ontwikkelingverloop van het kind en de gezinssituatie. Er vindt een screening plaats door de kinderarts, de logopediste en de psychomotorische therapeut. Indien nodig vindt er een psychologisch onderzoek plaats evenals een kinderpsychiatrisch onderzoek. Ook spelobservatie is mogelijk. Na de observatieperiode wordt bekeken of en hoe de behandeling kan worden voortgezet.

Dan worden behandeldoelen vastgesteld in een behandelplan. De kinderen gaan vaak 3 dagen per week naar het Medisch Kinder Dagverblijf. De groep bestaat uit 6-8 kinderen per dag. Er wordt gewerkt met een gestructureerd dagprogramma en ondersteunende communicatie. De behandeling sluit zoveel mogelijk aan bij het individuele kind. Vaardigheden worden methodisch aangeleerd op basis van gedragsmodificatietechnieken. Aan de ouders wordt passende ondersteuning geboden door de systeembehandelaar.

Duur

De duur van de behandeling is afhankelijk van de doelen. Er wordt regelmatig met ouders geëvalueerd, aan de hand hiervan wordt bepaald wanneer de behandeling wordt afgerond.

Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor hulp van Elker is een doorverwijzing nodig van een (huis)arts, of van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij het Team Aanmelding en Advies: 050 – 5239494 of e-mail:aanmelding@elker.nl

Locatie

Medisch Kinderdagverblijf Haren.

Intensieve behandelgroep, MKD Haren

Intensieve behandelgroep, MKD Haren