Print pagina

Hulp in het gezin wanneer er sprake is van psychiatrische problematiek.

Voor wie

Gezinnen waarbij bij één of meer kinderen en soms ook bij de ouders sprake is van psychiatrische problematiek. Hierdoor is er veelal sprake van ernstige opvoedingsproblemen.

Aanleiding

Ambulante hulp als er bij de ouders of de kinderen sprake is van psychiatrische problematiek en het daardoor thuis niet meer gaat.

Doel

De behandeling richt zich op het kind en de ouders. De ouders krijgen meer duidelijkheid en inzicht in de problematiek van het kind en leren hiermee om te gaan. De psychiatrische problematiek komt onder controle en het kind leert om te gaan met zijn problematiek. De draagkracht van het gezin wordt vergroot waardoor de draaglast van het gezin vermindert.

Achterliggende gedachte

Behandeling van het gezin is noodzakelijk om opname van één of meer kinderen of van het gezin te voorkomen. De behandeling richt zich op de problemen op meerdere leefgebieden, zoals psychische problemen, lichamelijk functioneren, persoonlijke verzorging, dagbesteding en dagelijkse activiteiten. Hierbij maakt de hulpverlener gebruik van activeringsgerichte methodieken waarbij de aanwezige sterke kanten/krachten in het gezin benut worden.

Aanpak

De gezinsbehandelaar gaat regelmatig naar het gezin om begeleiding en ondersteuning te bieden met een maximum van 6 uur per week, afhankelijk van de ernst en de aard van de problematiek. Bij de behandeling zijn meerdere disciplines betrokken waaronder de kinder- en jeugdpsychiater (diagnostiek), de gedragswetenschapper en de gezinsbehandelaar.

Perspectiefonderzoek en -advies

Wanneer kinderen in een gezinsvervangende omgeving wonen, kan onderzocht worden of terugplaatsing naar de ouder(s) mogelijk is. Een ambulant hulpverlener onderzoekt samen met ouders de mogelijkheden hiertoe en adviseert hierover Jeugdbescherming of het CJG. Een eventuele terugplaatsing wordt intensief begeleid gedurende het traject van terugplaatsing en eventueel in de periode daarna ter overbrugging, tot vervolghulp kan starten.

Duur en verwijzing

Om in aanmerking te komen voor hulp van Elker is een doorverwijzing nodig van een (huis)arts, of van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij het Team Aanmelding en Advies: 050 – 5239494 of e-mail:aanmelding@elker.nl

 

"Doordat ik meer te weten ben gekomen over wat de diagnose voor mijn kind betekent kan ik beter bij hem aansluiten, staan we minder vaak tegenover elkaar."

Anouk (moeder van Rik 14)