Print pagina

Op 1 januari 2014 is in de gemeente Eemsmond de pilot ‘VVE plus in Eemsmond’ gestart. Deze pilot is een samenwerking tussen Stichting Peuterspeelzaalwerk Gemeente Eemsmond (SPGE), Elker, Jeugd- en opvoedhulp en de gemeente Eemsmond. De pilot duurde tot 1 januari 2015.

De pilot heeft tot doel een werkwijze te ontwikkelen die voorbereidt op de transitie in de Jeugdzorg, waarbij de gemeente de regie voert, de juiste zorg dichtbij is en zo snel mogelijk aan kind en gezin wordt geboden. Binnen de te ontwikkelen werkwijze wordt aangesloten bij dat wat al goed werkt. Dit geldt zowel voor de werkwijze binnen de peuterspeelzaal als voor de samenwerking tussen SPGE en ketenpartners (bijv. CJG/GGD, Mee TIV etc.). Er wordt gebruik gemaakt van ieders expertise.

Om het effect van de pilot te kunnen meten is ervoor gekozen een kleinschalig cliënttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Dit cliënttevredenheidsonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen;

  • Exitvragenlijst voor ouder(s)/verzorger(s)
  • Follow-up vragenlijst ouder(s)/verzorger(s)
  • Exitvragenlijst voor leidsters en intern begeleider van de peuterspeelzaal

In het rapport kunt u de uitkomsten lezen van het onderzoek naar de mate van tevredenheid van cliënten en van medewerkers van de peuterspeelzaal.

Download het rapport