Print pagina

Pilot Elkander

In de eerste helft van 2014 heeft, in samenwerking met Bureau Jeugdzorg (inmiddels ondergebracht bij de basisteams), de pilot Elkander plaatsgevonden. Deze pilot had tot doel een werkwijze te ontwikkelen waarbij screening, analyse en de daaropvolgende triage werden geïntegreerd met reeds gestarte hulpverlening. De resultaten moesten ten goede komen aan de werkwijze binnen de basisondersteuning.

 

De resultaten waren positief. Ruim 40% van de 150 gezinnen bleek voldoende baat te hebben bij een korte interventie (van maximaal 5 gesprekken) die is ontwikkeld voor de basiszorg (Niveau 2 Groninger Functioneel Model).

De werkwijze bleek goed aan te sluiten bij de behoeften van gezinnen. Er was weinig weerstand en het activeren van de eigen kracht werd positief gewaardeerd. Ook konden er door de minder bureaucratische werkwijze en efficiënte aanpak veel gezinnen in korte tijd worden geholpen.

Klik op de afbeelding om te vergroten Klik op de afbeelding om te vergroten

De positieve resultaten van de pilot zijn aanleiding geweest voor het in gang zetten van de volgende vervolgacties:

 • Na de zomervakantie wordt Deel I van de werkwijze ‘een korte interventie in de basisteams in max vijf gesprekken’ ingevoerd en worden de medewerkers binnen de basisteams in de stad Groningen hierin getraind.
 • De gemeente Groningen overweegt na de zomervakantie te starten met een vervolgpilot in de wijk Vinkhuizen, in samenwerking met ketenaanbieder OCRN, met de intentie deze pilot ook binnen andere wijken aan te bieden.

 

De werkwijze is door Elker, in samenwerking met het voormalige Bureau Jeugdzorg en OCRN, ontwikkeld en is een getrapt hulpaanbod dat bestaat uit de volgende vier delen:

 • Korte interventie in de basiszorg (deel I);
 • Screenings- en wegingsmodel (deel II);
 • Kortdurende gezinshulp (deel III);
 • Kortdurende GGZ hulp (deel VI).

Deel I - Korte interventie in de basiszorg

De interventie bestaat uit maximaal 5 gesprekken en biedt richting en kaders in de eerste fase van de ondersteuning vanuit de basiszorg. Hierbij wordt de eigen kracht van de jeugdige, het gezin en het netwerk optimaal versterkt. De interventie is niet alleen toepasbaar binnen de jeugdhulp maar ook inzetbaar bij hulp aan volwassenen. Doel van de korte interventie is vraagverheldering en te komen tot afspraken over het vervolg. De uitvoering vindt soms plaats in duo’s omdat dit bijdraagt aan de afstemming ter plekke via kennisdeling. De werkwijze is flexibel en vraaggericht en sluit aan bij de benaderingswijze van Signs of Safety en de zelfredzaamheidsmatrix.

De interventie sluit zoveel mogelijk aan bij de jeugdige en het gezin. Op deze manier wordt de regie zoveel mogelijk bij de jeugdige, het gezin en het netwerk gehouden en is het doel-/resultaatgericht. Wanneer passend wordt er een netwerkberaad georganiseerd. Hiermee wordt zowel het informele als formele netwerk op eenzelfde manier geïnformeerd en wordt er gezamenlijke verantwoordelijkheid gegenereerd voor de uitvoering van het plan. 

Klik op de afbeelding om te vergroten Klik op de afbeelding om te vergroten
Klik op de afbeelding om te vergroten Klik op de afbeelding om te vergroten

Deel II - Het screenings- en wegingsmodel

Wanneer blijkt dat de problemen in het gezin te complex zijn en niet binnen het netwerk opgelost kunnen worden, wordt het screenings- en wegingsmodel toegepast. Dit model geldt als een ‘zorgsorteermachine’ waarmee op systematische wijze ontstaans- en instandhoudende factoren op drie domeinen (jeugdige/gezin/context) in kaart worden gebracht. Hierbij wordt ook gericht gekeken naar de eigen krachten binnen de verschillende domeinen. Eveneens wordt gekeken naar de motivatie, de leerbaarheid en het gedrag. Volgend hierop wordt in dialoog gegaan met de jeugdige en het gezin om te bepalen welke hulp ingezet moet worden om op zo kort mogelijke termijn de impact van de problemen te verlagen. Vanuit het principe ‘weten wat er aan de hand is om te weten wat er aan zorg ingezet dient te worden’ is vroegtijdige goede screening en weging noodzakelijk. Deze screening wordt in korte tijd uitgevoerd, waarmee verdere escalatie wordt voorkomen.

De doelstelling is dat opvolgende hulp optimaal aansluit bij de hulpvraag van de jeugdige en de impact van de ervaren problemen zich richt op de talenten en krachten van de jeugdige en het gezin. Op deze manier moeten de problemen worden verminderd c.q. hanteerbaar gemaakt worden.

Deel III - Kortdurende gezinshulp

Als uit de screening blijkt dat er sprake is van lichte tot matige opgroei- en opvoedproblematiek, dan kan kortdurende gezinshulp worden ingezet. Deze hulp bestaat uit maximaal 12 gesprekken in de thuissituatie en is gebaseerd op werkzame interventies uit verschillende methodieken zoals Orthopedagogische Gezinsbehandeling, Families First en Ouderschap na Scheiding.

De belangrijkste uitgangspunten van de kortdurende gezinshulp zijn:

 • De veiligheid en de ontwikkeling van het kind staan voorop;
 • Gezinnen helpen in zichzelf te geloven;
 • Geloven dat gezinnen kunnen veranderen;
 • Gezinnen een nieuw/hernieuwd perspectief aanreiken;
 • Gezinnen kennis aanreiken en hun helpen hun vaardigheden te vergroten;
 • Sterke kanten en bronnen van steun herkennen en hierop voortbouwen;
 • Gezinnen helpen in te zien dat er alternatieven en keuzemogelijkheden zijn;
 • Vraaggericht werken staat centraal, evenals doel- en resultaatgericht zijn.

Er kan ook gedacht worden aan de inzet van een groepstraining.

Deel IV – Kortdurende GGZ hulp

Als uit de screening naar voren komt dat de psychische klachten van de jeugdige het meest op de voorgrond staan kan kortdurende GGZ hulp, bestaande uit maximaal 12 gesprekken, worden ingezet.

De hulp richt zich op het bieden van hulp aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar (en hun ouders/verzorgers). De hulp biedt kortdurende diagnostiek en behandeling aan de jeugdigen om beter met hun psychische klachten om te gaan en klachten te verminderen of op te lossen. Met als doel dat zij goed kunnen functioneren in de samenleving, op school, op het werk en in het gezin. Dit wordt bereikt door het talent en de eigen kracht van jeugdigen, in het omgaan met psychische klachten en het aanleren van vaardigheden, aan te boren. De behandelingen kunnen zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Daarnaast kan de behandeling zich richten op de ouders.

Kortdurende GGZ biedt hulp bij onder andere ADHD, gedragsstoornissen, Autismespectrumstoornissen (ASS),  angststoornissen, stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, dwangstoornissen, Tic stoornissen en aan trauma gerelateerde klachten.

Contact

Hanna Heerde
e: h.heerde@elker.nl
t: 06 - 112 995 43